Версия за печат

BG-гр.Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Веселка Иванова - юрисконсулт, Република България 5855, гр.Долна Митрополия, Тел.: 06551 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. Св. св. Кирил и Методий №39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160406avQB744309.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА КЪМ ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА 2016 Г.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят отпечатва и доставя ваучери за храна след писмена заявка от Възложителя, на всяко тримесечие от началото на действие на договора. В рамките на срока на действие ще бъдат извършени 4 /четири/ заявки. Общият прогнозен брой на служителите по трудово правоотношение, правоимащи лица да получат ваучери за храна през 2016 г. е 264 души. Максималната стойност на ваучерите за храна за един работник в рамките на една доставка следва да е равна на 40,00 лв. с номинална стойност за ваучер от 10.00 лв. За срока на договора следва да бъдат доставени общо до 4 224 бр. ваучери, с номинална стойност 10 лв. и обща номинална стойност до 42 240,00 лв. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 43 000,00 лв. (четиридесет и три хиляди лв.) с ДДС за прогнозен брой ваучери – 4 224 бр. Прогнозна стойност на поръчката включва: - Прогнозна номинална стойност на заявените ваучери за храна в размер до 42 240,00 лв. (четиридесет и две хиляди, двеста и четиридесет лв.) и - Прогнозна стойност на услугата за отпечатване и доставка на ваучерите - в размер до 633,33 лв. (шестстотин тридесет и три лв. и 33 ст.) без ДДС или 760,00 лв. (седемстотин и шестдесет лв.) с ДДС. Обхвата на услугата и изискванията за нейното изпълнение са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ваучерите ще се доставят на адрес: гр. Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 39, административна сграда на община Долна Митрополия

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на обществената поръчка е услуга, която е включенa в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания. Съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Допустимо е в процедурата по реда на глава Осма „а“ от ЗОП да участват и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните оферти ще се разглеждат в описаните в ЗОП случаи, а именно: - Съгласно чл. 16г, ал. 9 от ЗОП, заявленията или офертите на лицата, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания се разглеждат само ако няма кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или няма участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Общи условия за участие в обществената поръчка Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя / управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Специфични изисквания В обществената поръчка могат да участват лица, които отговарят на изискванията на Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Участниците следва да имат валидно към момента на обявяване на обществената поръчка Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадено от министъра на финансите и да не са в процедура по отнемане на издадено разрешение. Участникът следва да разполага със Заповед за определяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2016 година, издадена от Министерството на финансите, съгласно условията и реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 год. на МТСП и МФ (с последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г, в сила от 31.03.2015 г.) Документи, с които се доказват специфичните изисквания: - Заверено копие на валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадено от министъра на финансите. - Заверено копие на Заповед за определяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2016 година, издадена от Министерството на финансите, съгласно условията и реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 год. на МТСП и МФ (с последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г, в сила от 31.03.2015 г.) Технически изисквания: - Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта, минимум 1 /една/ услуга свързана с отпечатване и доставка на ваучери за храна. - Изисквания по отношение на ISO сертификати:Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен), с обхват съответстващ на предмета на поръчката. Документи, с които се доказват техническите изисквания: - Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта, който включва предмет на услугата, получател, заедно с доказателство за извършването й – попълва се Образец №5 Заверено от участника копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен), с обхват съответстващ на предмета на поръчката

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: - Цена - цена за отпечатване и доставка на 1 брой ваучер, без ДДС- Ц – макс.бр.т.-100, относит.тежест в КО – 40 % - Брой търговски обекти - Брой търговски обекти, в които ще бъдат приемани ваучери за храна– Бр. – макс.бр.т.-100, относит.тежест в КО – 60% Класирането на офертите се извършва във низходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = Ц х 40% + Бр. х 60 % Всеки един от показателите на комплексната оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Цена - Цена за отпечатване и доставка на 1 брой ваучер, без ДДС – Ц с относителна тежест в комплексната оценка 40%, максимален брой точки – 100. Показателят „Цена ” се изчислява по следната формула: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където: • Цmin - най-ниско предложение по компонента „Цена за отпечатване и доставка на 1 брой ваучер ”. • Цi – предложение на оценявания участник по компонента „Цена за отпечатване и доставка на 1 брой ваучер ”. 2. Брой търговски обекти – Брой търговски обекти на територията на община Долна Митрополия и гр. Плевен, в които ще бъдат приемани ваучери за храна. Относителна тежест в комплексната оценка 60%, максимален брой точки – 100 точки. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Бр. = (Бр.i/Бр.max) х 100, където • Бр.i – предложеният брой търговски обекти, съгласно Техническото Предложение на съответния участник; • Бр.max – максималния брой търговски обекти, съгласно Техническото Предложение на участника, предложил най-голям брой търговски обекти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пликът с офертата трябва да съдържа следните документи: • Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) доказателства за регистрация по силата на нормативен акт - Заверено копие на Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадено от министъра на финансите и заверено копие на Заповед за определяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2016 година, издадена от Министерството на финансите. в) Декларация по чл.16 г, ал.10 от ЗОП / Образец №1а/, с която декларира номера под който е вписан в Регистъра на специализираните предприятия или еквивалентен на държава членка на ЕС, процент на изпълняваните дейности от предмета на поръчката и ползваните подизпълнители вписани в Регистъра на специализираните предприятия или еквивалентен на държава членка на ЕС /ако е приложима/ • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) –оригинал; • Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2 • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец №3; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №4; • Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта, който включва предмет на услугата, получател, заедно с доказателство за извършването и – попълва се Образец №5 • Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен), с обхват съответстващ на предмета на поръчката. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №6 Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да включва подписан и подпечатан Образец №6 – оригинал. В техническото предложение участникът посочва своето предложение за Брой търговски обекти, на територията на община Долна Митрополия и гр. Плевен, които ще приемат ваучерите за храна като разплащателно средство. Към Техническото предложение Участникът следва да приложи Списък –декларация на търговските обекти на територията на община Долна Митрополия и гр. Плевен, които ще приемат ваучерите за храна като разплащателно средство – образец №6а /оригинал/. Ако е приложимо, към Техническото предложение за изпълнение на поръчката се прилага Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – Образец № 6б (оригинал), относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и се изисква Възложителят да не я разкрива. • Ценово предложение – попълва се Образец №7; Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №7 – оригинал, в който е посочена: Общата цена за изпълнение на поръчката;Прогнозна номинална стойност на ваучерите;Единична цена за отпечатване и доставка на 1 бр. ваучер; Обща цена за отпечатване и доставка на ваучерите. Назначената от Възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по публичната покана оферти на 18.04.2016 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/04/2016