BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/260-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка обхваща строителни и монтажни работи по полагане на специализирана спортна настилка за лекоатлетическа писта в Зала за акробатика, описанa в Техническата спецификация – Приложение № 1, част от настоящата покана. Място на изпълнение – гр. Габрово, спортен комплекс ''Хр. Ботев''.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45236114

Описание:

Строителни работи на лекоатлетически писти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е в размер до 33 333.33 лв. (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) с вкл. ДДС от бюджета на Община Габрово. Поръчката включва строителни и монтажни работи по полагане на специализирана спортна настилка за лекоатлетическа писта в Зала за акробатика. Настилката на лекоатлетическата писта трябва да отговаря на изискванията определени от IAAF, да е тип „сандвич” с минимална дебелина 13,5 мм и не повече от 18 мм, и ще обхване площ от 515 кв. метра. Настилката трябва, да бъде машинно положена със специализирани машини.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 1. Участникът трябва да разполага със собствено или ползвано на друго валидно правно основание оборудване /механизация/ минимум, както следва: Специализирана машина за полагане на полиуретанови настилки със сензорно регулиране на дебелината на слоя; Специализиран миксер за бъркане на полиуретанов биндер и гумени гранули; Специализирана машина за разчертаване на лекоатлетически писти. Минимално изискване се доказва с Декларация за техническото оборудване (механизация) (Образец № 8), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката. Представената оферта трябва да съдържа: 1 Представяне на участнника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническа оферта - Образци № 2; 3. Ценова оферта - Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 5. Декларация за извършено посещение и оглед – Образец № 7; 6. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: a. Декларация за техническото оборудване (механизация) (Образец № 8), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НЕ по-дълъг от 30 кал. дни след сключване на договора за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = ГП х 0,40 + СП x 0,10 + ФО х 0,50 където: ГП – оценка за гаранционен срок СП – оценка за срок на изпълнение ФО – финансова оценка на офертата 1. ГП е с коефициент на тежест – 40 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 т. Стойността по този показател се определя по следната формула: ГП 1 = ГП 1 съотв. / ГП 1 max х 100 т., където ГП 1 max – най-дълг от предложен гаранционен срок, в календарни месеци; ГП 1 съотв. – предложен гаранционен срок на съответния участник, в календарни месеци. 2. СП е с коефициент на тежест – 10 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 т. Mаксимален брой точки получава участникът, предложил най-кратък срок на изпълнение. Стойността по този показател се определя по следната формула: СП = СП min. / СП съотв. х 100 т., където: СП min - най-краткият предложен срок за изпълнение, в календарни дни; СП съотв. - срок за изпълнение на съответния участник, в календарни дни. 3. ФО е с коефициент на тежест – 50 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 т. Mаксимален брой точки получава участникът, предложил най-ниската цена. Стойността по този показател се определя по следната формула: ФО = Ц min/Ц съотв. x 100 т., където: Ц min - най-ниската предложена цена; Ц съотв. - цена, предложена от съответния участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 15.04.2016 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: „Строителни и монтажни работи по полагане на специализирана спортна настилка за лекоатлетическа писта“ ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ За контакти: 066 818 343 – Николай Пенов; 066 818 382 – Николай Димитров Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 18.04.2016 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но НЕ по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Образци, приложени към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участнника; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Образец 7 - Декларация за извършено посещение и оглед; Образец 8 - Декларация за техническото оборудване (механизация); Образец 9 – Гаранция за добро изпълнение; Приложение 1 – Техническа спецификация; Приложение 2 – Методика.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/04/2016