Версия за печат

BG-Ихтиман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: Теменужка Янинска - юрисконсулт, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=82&objtype=3&sortfield=issuedate desc&sortlink=issuedate asc.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман”. Поръчката предвижда доставка на хранителни продукти, съгласно посочени артикули и количества в Техническа спецификация / Приложение № 2/, за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман за приготвяне на храна за патронирани лица, млечна кухня / за деца от 10м. до 3г./ и в случай на сключени договори между община Ихтиман с Фонд «Социална закрила», и за нуждите за реализиране услугата «Обществена трапезария».

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Правят се ежедневни заявки, съгласно нуждите на община Ихтиман. Прогнозното количество на продуктите, за период от 1 г., е отразено в спецификацията. Количествата, посочени в техническата спецификация са прогнозни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява в пълен обем. Източник на финансиране:средства от бюджета на община Ихтиман относно доставка на хранителни продукти за патронирани лица и млечна кухня, и целеви средства от републиканския бюджет за реализиране услугата „Обществена трапезария”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ихтиман, ул. Йордан Цонев №23А

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията. Участникът следва да има на разположение за изпълнение на поръчката: най-малко 1 бр. транспортно средство с обществено предназначение: автомобили със специално предназначение - за превоз на всички групи храни включени в техническата спецификация, удостоверено от компетентен орган. Доказва се със: Списък с транспортните средства – (образец № 10), с които участникът разполага, в който се посочват вид, марка, модел на транспортното средство, регистрационен номер, собствено или наето, както и се описват номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ на името на участника или собственика. Следва да се представят заверени копия от удостоверения за вписване на транспортните средства в регистъра на обектите с обществено предназначение: транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на всички групи храни включени в техническата спецификация, издадени от компетентен орган. Удостоверенията да бъдат придружени със заверени копия от документи доказващи собствеността/ползването на транспортното средство /талон за регистрация, договор за наем, лизинг и др./ и с валидни към обявената крайна дата за подаване на офертите „Застраховка гражданска отговорност” на транспортните средства, ангажирани в поръчката. Участникът следва да е изпълнил най-малко една услуга през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на поръчката.Доказва се със Списък на изпълнени услуги – (образец № 9) през последните 3 години, считано от последния срок за подаване на оферти с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка, включително стойностите, дата, получатели на услугата. Списъкът следва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал.4 от ЗОП. Всеки участник следва да разполага с най-малко един шофьор, притежаващ свидетелство за управление на МПС, даващ му право да управлява декларираното транспортно средство. Доказва се със списък на техническите лица (образец № 11), в който следва да са посочени минимум 1 шофьор, включващ имената на лицата, номерата на свидетелствата за управление на МПС, дата на издаването им. Следва да се представят заверени копия от свидетелствата за управление на посочените за изпълнение на поръчката технически лица. Всеки участник следва да разполага с най – малко 1 (един) собствен или нает и пр. обект за производство, търговия на едро и/или дребно с вписани всички групи храни, които са посочени в техническата спецификация, за която се участва, регистриран/и в БАБХ-ОДБХ или еквивалентно удостоверение .Доказва се с декларация - образец № 12, удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обекта/тите, с които участника разполага за производство, търговия на едро и/или дребно за храни, съответстващи на тези, включени в настоящата поръчка, за която участва, издадено от БАБХ-ОДБХ– заверено копие. Удостоверението/ята следва да бъде/ат придружени със заверени копия от документи, доказващи собствеността на обекта/тите /нотарнотариален акт, договор за наем и др./ При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите за доказване на техническите възможности се прилагат и за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 - срок за изпълнение на спешни доставки - 10% П2 - срок за отстраняване на рекламации - 20% П3 - предлагана цена - 70%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” и ал.5 от ЗОП. При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на приложимото европейско законодателство, Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения; Наредба № 23/17.05.2001г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикирането на храните, Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката. Доставяните хранителни продукти, следва да са придружени със сертификати за качество, произход и годност от производителя, друг изискуем от законодателството на страната документ към датата на доставката или други еквивалентни документи.Количествата на хранителните продукти се заявяват с предварителна заявка ежедневно и следва да бъдат доставени съгл. заявката в съответно количество, артикули и срок.Изпълнителят следва да доставя хляб до 8.00 часа ежедневно всеки работен ден. В случай на възникнала спешна необходимост, Възложителят си запазва правото да изисква от Изпълнителя осъществяването на спешни доставки. Изпълнителят няма право да откаже спешната доставка освен в условията на форсмажорни обстоятелства. Отделните заявки се подават от длъжностното лице /домакин/ на отдел „Социален патронаж” на община Ихтиман лично на доставчика или по факс, или по имейл, като задължително се предават в писмен вид и съдържат подробно описано необходимото количество продукти. Възложителят си запазва правото намалява количествата според нуждите си.Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датата на доставката, следва да бъде не по-малък от 80 %.Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност. За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на Възложителя. Всеки участник има право да представи само една оферта, която трябва да е изготвена на български език. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, изискуемите документи, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език. Офертата следва да бъде подадена на адрес: гр. Ихтиман, 2050, ул. “Цар Освободител” № 123, преди датата и часа, посочени в публичната покана като краен срок за подаване на офертите.Срок за подаване на оферти: от 08.00ч. на 07.04.2016г. до 17.00ч. на 15.04.2016г. включително. Място, дата и час на отваряне на офертите: 18.04.2016г. от 10.00ч. в заседателната зала на 4 етаж, в административната сграда на общината, находяща се в гр. Ихтиман, ул. Цар Овободител 123.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/04/2016