Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса, ул. Отец Паисий № 25, За: Стефан Христов Момчил Недев, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 819541, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819523

Място/места за контакт: РЗОК-Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/803.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК -Габрово “

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

периодично почистване и измиване на два броя служебни автомобили – „Тойота Корола”, модел 1999 г. и „Киа Сийд”, модел 2008 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Видове дейности, които се предвиждат за изпълнение: 1. Външно измиване – един или два пъти месечно което включва : почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника; 2. Цялостно измиване и почистване един път месечно, което включва описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо : пране на стелките, изсмукване с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете; 3. Измиване на двигател – по един път годишно за всеки автомобил; 4. Пране на тапицерия – по един път годишно за всеки автомобил; Участниците следва да притежават собствена или наета, оборудвана автомивка на територията на гр. Габрово, на разстояние не повече от 5 км. от административната сграда на РЗОК –Габрово. Те следва да разполагат с опит в извършване на услуги от същия характер, какъвто е предмета на настоящата поръчка, което се доказва с представяне на списък по чл. 51 (1) от ЗОП съгласно образец; Следва да декларират възможност за извършване на услугата в работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 8:00 ч. до 17:00ч. всеки делничен ден. Следва да имат възможност за извършване на услугата със собствени качествени материали и консумативи, притежаващи всички необходими сертификати съгласно действащата нормативна уредба, както и да разполагат с необходимия за изпълнение на поръчката персонал, което се доказва с представяне на съответни документи; Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея; Те следва да представят подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническото и ценово предложение. На основание чл. 59 (5), т. 1, възложителят не поставя изискване за внасяне на гаранция за участие или за изпълнение;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В деня на публикуване настоящата Публична покана в РОП на АОП, пълен достъп да тръжната документация ще бъде осигурен на посочения интернет адрес в профила на купувача. Тръжни книжа може да бъдат получени до 21.04.2016 г. в деловодството на РЗОК-Габрово - на хартиен или магнитен носител - безплатно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016