Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Добрич, ул. Независимост № 5, ет. 4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif.bg, Факс: 058 654555

Място/места за контакт: д-р Бисерка Атанасова Пачолова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/813.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Добрич. Източник на финансиране: бюджетни средства

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44500000

Описание:

Електрически материали
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

46 артикула посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар. Извън посочените в ценовото предложение артикули, изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на РЗОК – Добрич, адрес: гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 5, ет. 4 и обекта на изпълнителя в гр. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка /на място, по телефон, факс или е-майл/. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Материалите и резервните части се приемат в обекта на изпълнителя или на адреса на РЗОК – Добрич в срок от 24 ч. след подадена заявка от възложителя /на място, по телефон, факс или е-майл/. 2. При необходимост Възложителят ще формулира писмено конкретната заявка, а изпълнителят се задължава да извърши конкретната доставка на цената, съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. 3. Доставените стоки следва да бъдат съобразени с изискванията на българското законодателство. 4. Заплащането на всяка доставка ще става след издаването на фактура за закупените от възложителя стоки. Доставените количества ще бъдат заплатени в срок от 5 (пет) работни дни по банков път на посочената от изпълнителя банкова сметка или в брой в обекта на изпълнителя. 5. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол” по силата на който изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 5 (пет) работни дни. В случай, че доставчикът не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, възложителят му изпраща едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно изявление има действие на „констативен протокол”. 6. Изпълнителят следва да притежава посочените в ценовата оферта материали и резервни части в обект (магазин или складова база) в района на гр. Добрич. 7. При необходимост от доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база. 8. При доставка на лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са Техническите изисквания и указания за офериране, които могат да бъдат получени и на адрес: гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 5, ет. 4, РЗОК Добрич. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 20.04.2016 г. в 10:00 часа, в сградата на РЗОК – Добрич, с адрес ул. „Независимост” № 5, ет. 4, в стая № 417

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2016