BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. 21-ви септември № 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: гр. Балчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http: / / 46.252.49.4 : 8081.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е доставката и монтажа на оборудване за изграждане на изложбена зала за изпълнение на проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ ("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D") по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, с регистрационен номер 15.2.1.065“, пълното описание на който е подробно разписано в настоящите Указания и документацията по обществената поръчка, както и условията и изискванията за изпълнението на услугите, включени в обхвата му.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42964000, 30214000

Описание:

Офис оборудване
Компютърни работни станции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата поръчка е за доставка и монтаж на оборудване за изграждане на изложбена зала, което включва: • 40 бр. офис стол тип „посетителски“; • 2 бр. офис стол тип „президентски“; • 3 бр. Видеопроектори; • 3 бр. Прожекционен екран; • 3 бр. изложбен щанд; • 2 бр. Преносими щендери за брушури; • 3 бр. климатици; • 1 бр. хладилник с фризер; • 1 бр. архивен шкаф; • 3 бр. преносими компютри; • 1 бр. Многофункционално устройство – Цветна копирна машина; • 10 бр. охранителни видеокамери. Единичната оферирана цена за всеки елемент на поръчката следва да не надхвърля таваните, установени на ниво Програма (Annex C към Пакета на кандидата), намиращи се на сайта на Програмата: www.cbcromaniabulgaria.eu, неразделна част от настоящата документация като приложение към техническите спецификации.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24076 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към техническите възможности на кандидатите: 1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 1 /една/ доставка, която е еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнена през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, посочена в публичната покана. Под сходни или еднакви доставки на предмета на настоящата поръчка се разбират доставки на оборудване и/или еквивалент. Доказва се със списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, посочена в публичната покана, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 3. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от експерти, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката. Предлаганият от участника екип трябва да бъде в следния минимален състав и да отговаря на посочените по–долу изисквания: 1. Ключов експерт „Ръководител на проекта“ • Висше образование, минимум образователно-квалификационна степен „бакалавър” в някоя от следните области: информационни и/или комуникационни технологии, икономика, мениджмънт, право, технически науки. • Най-малко 2 /две/ години общ професионален опит; • Опит като ръководител на екип във фирми, организации, институции; • Участие в реализирането/изпълнението на най-малко една поръчка/доставка/договор за доставка на оборудване или еквивалент през последните 3 години. 2. Ключов експерт „Оборудване“ • Висше образование, минимум образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на информационните и/или комуникационни технологии/технически науки. • Да е участвал в реализирането/изпълнението/последващото поддържане на най-малко една поръчка/доставка/договор за доставка на оборудване или еквивалент през последните 3 години. !!! Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от експертния състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен състав). Доказва се със списък - декларация за предложените експерти за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката. • He може да участва в избиране на изпълнител чрез публична покана или ще бъде отстранен от участие участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие е достъпна на "Профила на купувача" на Община Балчик. Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 18.04.2016 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Балчик.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/04/2016