Версия за печат

BG-гр.Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Смядово, пл. Княз Борис I №2, За: Иван Кюркчиев, Р.България 9820, гр.Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за нуждите на Община Смядово“ със следните 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“ с подобекти: 1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/ 2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства 3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг 4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково 5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово; Обособена позиция 2: „Подмяна на водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“ с подобекти: 1. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Янково”, общ. Смядово, обл. Шумен. 2. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Риш”, общ. Смядово, обл. Шумен. Обособена позиция 3: „Саниране на сградния фонд на СОУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смядово“ корпус I и II и ЦДГ „Щастливо детство“ с. Риш“; Обособена позиция 4: „Подмяна на улично осветление с енергоспестяващо в община Смядово“. Участниците могат да представят оферта само по една обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000, 71250000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена позиция 1:Обем и съдържание на проекта: Част „Геодезия“ ;Част „Пътна”;Част „Организация на движението”;Част „ВОБД”;Част „План за безопасност и здраве“;Част „План за управление на строителните отпадъци“; Част „Пожарна безопасност“; Част „Телекомуникации“.Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР по проекта. По обособена позиция 2: Обем и съдържание на проекта: • Водопровод - технологична част;• Част геодезия;• Количествено-стойностна сметка по подобекти за отделните видове СМР;• ПБЗ;• Пожарна безопасност;• Организация на движението;• ПУСО.Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР по проекта. По обособена позиция 3: Обем и съдържание на проекта:Част „АРХИТЕКТУРА”;Част „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ”;Част „ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ”;Част „ОВК”;Част „ЕЛЕКТРО”;Част „Енергийна ефективност”;Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”;Част „ГЕОДЕЗИЯ";Част „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”;Част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ;Част „КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ”.Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР по проекта. По обособена позиция 4:Обем и съдържание на проекта: Част “ЕЛЕКТРО”;Част “КОНСТРУКТИВНА”;Част: Организация и безопасност на движението;Част “Пътна”;Част „План за безопасност и здраве“;Част «Пожарна безопасност»;Част „План за управление на строителните отпадъци“;Част „Проектно - сметна документация“.Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР по проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Административни сведения; 3. Техническо предложение – за обособената позиция, за която се представя оферта; 4. Ценово предложение – за обособената позиция, за която се представя оферта; 5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 6. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 7. Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. Участникът следва да посочи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Прилага се и декларация за ангажираност от всяко едно от лицата. 8. По обособена позиция 3 и обособена позиция 4: Доказателства за упражняване на професионална дейност съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП, а именно: Участниците трябва да са вписани в регистъра по чл. 44, ал 1 от ЗЕЕ (чл.23а, ал.1 от ЗЕЕ – отм.) за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради (регистъра по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране). Участникът доказва регистрацията си в регистъра чрез посочване на регистрационен номер или представяне на копие на удостоверение за наличието на такава регистрация. 9. Декларация по чл.47, ал.1, б.а, б, в, г, д и ал.5 ЗОП; 10. Декларация за участие на подизпълнител – за обособената позиция, за която се представя оферта; 11. Декларация от подизпълнител, ако се предвижда участието на такъв; 12. Проект на договор - подписан и подпечатан на всяка страница за обособената позиция, за която се представя оферта. С оглед ограничението на символите в публичната покана, в указанията към участниците, достъпни в профила на купувача, са посочени критериите за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участника, както и посочване на документите, с които те се доказват, по всяка обособена позиция поотделно. Източник на финансиране: ПРСР 2014-2020г., Национален доверителен еко фонд или други финансиращи органи, по които е допустима за финансиране община Смядово със съответния проект. Начин на плащане: по банковата сметка на изпълнителя след представяне на фактура, и съгласно проекта на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите по всяка обособена позиция поотделно Оценка на офертите При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. Показатели за оценяване: Фn – Обща цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) Сn – Срок за изпълнение на проектирането Относителна тежест на показателите за оценяване: Фn = 50 точки, максимална стойност Сn= 50 точки, максимална стойност 1. Финансова оценка – Фn – максимален брой – 50 точки Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. Оценка на финансовото предложение. Фn – финансова оценка на предлаганата от участника обща цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата: Фn = Цmin / Цn х 50, където: Цmin – минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка оферти Цn – общата цена предложена в n-тата оферта Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 2. Оценка по показател Сn Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на проектирането /в календарни дни/ - тежест 50 точки, За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Сn е 50 точки; Максимален брой точки – 50, получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на проектирането; Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение на проектирането по следната формула Сn= (Сmin / Сi) х 50, където Сmin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на проектирането Сi – представлява срокът за изпълнение на проектирането, предложен от i-тия участник. Сn се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 3. Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка: Оn = Фn + Сn, където Оn – общата оценка на n-тата оферта, Фn – финансовата оценка на n-тата оферта. Сn – оценка по показател срок на n-тата оферта. Крайно класиране на Участниците Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. !!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията към участниците и образците на документи са публикувани в профила на купувача на община Смядово, посочен в публичната покана. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 15.04.2016г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община Смядово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2016