Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Надя Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.

Адрес на профила на купувача: www.naim.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН, съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към поканата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34113000

Описание:

Превозни средства с 4 задвижващи колела


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на един товаро-пътнически микробус8+1 места с повишена проходимост 4х4 задвижване, по техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65950 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Предлаганият от участниците автомобил - товаро-пътнически микробус 8+1 места с повишена проходимост 4х4 задвижване трябва да отговаря на следните изисквания: I. Технически изисквания : 1. Размери и тегла на микробуса 1.1. Еднообемно купе, дълга база 1.2. Обща дължина: минимум 5 300 мм, максимум 5 600 мм; 1.3. Междуосие: минимум 3300 мм; 1.4. Пътен просвет: минимум 200 мм; 1.5. Височина на вътрешното пространство: минимум 1 300 мм; 1.6. Полезен товар: минимум 800 кг. 2. Двигател 2.1. Дизелов двигател с мощност: минимум 145 кW, 2.2. Ниво на отработените газове: минимум ЕВРО VІ, удостоверено със сертификат за съответствие, 2.3. Разход на гориво: комбиниран не по-голям от 8 л/100 км. 3. Задвижване и скоростна кутия 3.1. Механична шестстепенна скоростна кутия, 3.2. Задвижване 4x4; 3.3. Наличие на системи за по-добра проходимост извън пътя: асистент за спускане по наклон, механичен блокаж на задния диференциал или еквивалентни 4. Оборудване 4.1. 4 броя дистанционни ключа, 4.2. Фарове за мъгла, 4.3. Сервоусилвател на волана, 4.4. Темпомат, 4.5. 17" стоманени джанти, 4.6. Наличие на пълноразмерна резервна гума, крик и инструменти, 4.7. Усилено електрооборудване: втори акумулатор или еквивалентно, 4.8. Въздушни възглавници за водача и пътниците, 4.9. Електрически стъкла на предните врати, 4.10. Климатик и отопление, които обслужват всички места в микробуса, 4.11. Фабрично монтирано радио, 4.12. Странични огледала: електрически и отопляеми, 4.13. Дюзи на чистачки с отопление, 4.14. Модулна система за закрепване на седалките, 4.15. Шофьорска седалка с настройка по височина, 4.16. Двойна седалка на първи ред до шофьора, 4.17. Три места на втори ред, 4.18. Тройна сгъваема седалка на трети ред, 4.19. Гумено покритие на пода на микробуса 4.20. Халки за закрепване на товар в микробуса 4.21. Подготовка за горен багажник 5. Гаранционен срок – пълна гаранция 2 /две/ години без значение на пробега, валидна в цяла Европа, вкл. Българи и пълна гаранция за България за третата и четвъртата година или до изтичане на пробег от 150 000 км, считано от датата на подписване на приемо-предавателните протоколи за доставка на автомобила. 5.1. Определеният изпълнител по договора се задължава да обслужва гаранционно автомобила, предмет на доставката, за срока, посочен в техническото му предложение и приложеният към него договор за гаранционна поддръжка. 5.2. Гаранционното обслужване обхваща всички системи, агрегати, възли и детайли на автомобила, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка, с изключение на консумативите по автомобила. 5.3. В рамките на гаранционния срок Възложителят може да прави рекламации пред Изпълнителя за констатирани явни недостатъци, липси или появили се скрити недостатъци на доставеният автомобил, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на Изпълнителя. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща, поща. 5.4. В рамките на гаранционния срок Изпълнителя е длъжен да предприеме незабавни действия по предявената рекламация и да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество на доставеният автомобил. 5.5. В рамките на гаранционния срок Изпълнителя е длъжен да отстранява появилите се дефекти, неодстатъци и/или повреди чрез ремонт/замяна на повредената част, в оторизиран сервиз не по късно от 10 работни дни от датата на предаване на автомобила в сервиза. 5.6. В случай, че се налага доставка на резервни части от чужбина, Изпълнителя се задължава да достави необходимите резервни части и подмени същите в срок до 30 работни дни от датата на предаване на автомобила в сервиза. 5.7. По време на гаранционния срок Изпълнителя няма право да отказва приемането на автомобил в оторизираните си сервизи. 6. Автомобилът следва да е произведен не по-рано от 6 месеца преди предаване на автомобила и др.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Офертите се подават до 16:00 часа на 20.04.2015 на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Учасникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса посочен от Възложителя преди изтичане на срока за подаване на оферти. Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 25.04.2015 г. в 11:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата. С класираният на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост. Няма да се разглеждат ценови оферти на участници които не са представили всички изискуеми документи и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016