Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160405BhdC895864.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника на "КОЦ-Пловдив" ЕООД по обособено обслужване”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50421000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участникът следва да предложи ценова оферта за месечно абонаментно обслужване, съгласно Приложение № 1, като то не трябва да надхвърля годишната прогнозната стойност на Възложителя по обособените позиции, в която сума се включват всички разходи по услугата. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 54 000 лв. /петдесет и четири хиляди лв./ без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а и сграда на Втора база бул. „Александър Стамболийски” № 2а.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4.1.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или копие от документ за самоличност, когато участникът е едноличен търговец; 4.2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 4.3.Да е оторизиран от производителя/производителите за продажба и ремонт на стерилизационната и медицинска техника, от които да е видно, че участникът има предоставени права за извършване на сервизна поддръжка на медицинската техника съдържаща се в офертата му. Доказва се с оторизационен документ. В случай, че оторизационния документ е издаден на чужд език, съдържанието му следва да бъде представено в официален превод на български език. /За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/. 4.4. Удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения според наредбите на ЗБИЯЕ /чл.64 и чл.66/ в съответствие с наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение за правоспособност за използване на ядрената енергия. Участникът следва да има минимум 1 служител назначен на трудов договор с такова удостоверение. Доказва се със списък - декларация на служителите, които имат удостоверение придружено със заверено фотокопие на удостоверението. /за обособена позиция № 1/. 4.5. Участникът следва да разполага и представи копие на радиационни паспорти, издадени от Министерство на Здравеопазването за хора работещи с йонизиращи лъчения. Доказва се със списък - декларация на служителите придружено със заверено фотокопие на паспортите /за обособена позиция № 1/ 4.6. Лиценз за работа с ИЙЛ - /за обособена позиция № 1/ . 4.7. Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. /За обособена позиция № 1/. 4.8. Участникът следва да разполага и да представи поне един сертифициран от производителя сервизен специалист за апаратите на марка „Дрегер”. Доказва се със списък - декларация на служителите, който са сертифицирани придружено със заверено фотокопие на сертификата. /за обособена позиция № 2/ 4.9. Участникът следва да разполага с представителство и действащ представител в гр. Пловдив, чиито адрес се декларира в декларация /свободен текст /За обособени позиции №№ 1, 2, 4, 5, 6, и 8/. 4.10. Декларация /свободен текст/ за наличието на техническо оборудване, с които разполага участникът за изпълнението на обществената поръчка. /За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/. 4.11. Участниците следва да разполагат с квалифицирани и правоспособни сервизни специалисти за изпълнение предмета на поръчката, което се доказва със списък на сервизните специалисти по длъжности заети с монтажа и сервизноно обслужване на апаратурата, придружено със заверено копие на документите доказващи тяхното образование и професионална квалификация – сертификати издадени поименно от фирмата производител на апарата /За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/. 4.12. Участниците следва да осъществяват ремонтите само с оригинални резервни части. /декларация – свободен текст/ За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/ 4.13. Сертификат ISO 9001:2008 на участника, удостоверяващ прилагане на система за управление на качеството в областта на дистрибуцията и сервизното обслужване на медицинска апаратура - представя се заверено копие. /За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/. 4.14. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ на името на участника – представя се заверено копие. /За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/. Виж продължение в раздел допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

7.1. За обособена позиция №1: К1 – Обща цена на предлаганата услуга /месечна абонаментна - 50т. К2 - Срок за реакция за отстраняване на неизправност - 20т. К3 – Удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения според наредбите на ЗБИЯЕ /чл.64 и чл.66/ и в съответствие с наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение за правоспособност за използване на ядрената енергия. – 30 т. 7.1.1.Методика за определяне на комплексната оценка (КО) за Обособена позиция №1: К1 – Обща цена на предлаганата услуга - 50 т. Този критерий се изчислява и по следната формула: К1 = (К1 минимум / К1 конкретна)* 50 Забележка: К1 е сума от цените за абонаментно и сервизно обслужване на всички медицински апарати за конкретната обособена позиция. К2 - Срок за реакция за отстраняване на неизправност - 20 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимум/ К2 конкретна)*20 К3 – Удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения според наредбите на ЗБИЯЕ /чл.64 и чл.66/ и в съответствие с наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение за правоспособност за използване на ядрената енергия. – 30 т. Този критерий се изчислява: - за всяко представено удостоверение получава 5 точки, като минимума е 1 служител на участника назначен на трудов договор с такова удостоверение. Максимум точки по критерия - 30 т. Комплексна оценка: КО = К1 + К2 + К3 Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място. 7.2. За обособена позиция №№2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 : К1 – Обща цена на предлаганата услуга /месечн абонамент - 55т. К2 - Срок за реакция за отстраняване на неизправност - 30т. К3 – Гаранция за срока на годност на вложени резервни части – минимум 12 месеца. Максимум точки по критерия - 15 т. 7.2.1. Методика за определяне на комплексната оценка (КО) за Обособени позициий №№2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8: К1 – Обща цена на предлаганата услуга/месечна абонаментна -55 т. Този критерий се изчислява и по следната формула: К1 = (К1 минимум / К1 конкретна)* 55 Забележка: К1 е сума от цените за абонаментно и сервизно обслужване на всички медицински апарати за конкретната обособена позиция. К2 - Срок за реакция за отстраняване на неизправност 30т Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимум/ К2 конкретна)*30 К3 – Гаранция за срока на годност на вложени резервни части – минимум 12 месеца. К3 - (К3 конкретна/ К3 максимум)*15 Комплексна оценка: КО = К1 + К2 + К3 Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

4.15. Участниците следва да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, да са налице минимум 3 продажби на стерилизационна апаратура. Доказва се със удостоверение, издадено от получателя на апаратурата за продажба и абонаментно гаранционно и извън гаранционно обслужване за последните 2 /две/ години. /за обособена позиция № 8/. 4.16. Техническо предложение /Приложение №2/. 4.17. Ценово Предложение /Приложение №3/. 4.18.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 4/. 4.19. Декларация /свободен текст/ за срок за реакция за отстраняване на неизправност За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 4.20. Декларация /свободен текст/ за гаранция за срока на годност на вложени резервни части – минимум 12 месеца За обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 4.21. Декларация /свободен текст/ за съгласие с клаузите на проекта на договора. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 15.04.2015 г. в 13:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А. Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2016