Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-006.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Текущ ремонт улична мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен”, по две обособени позиции Обособена позиция № 1 – Текущ ремонт улична мрежа на урбанизираната територия та град Сливен; Обособена позиция № 2 – Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на територията на Община Сливен 2.2. Обхват на дейностите: Строително-ремонтните дейности ще бъдат извършвани по участъци от основните, второстепенните и вътрешно-кварталните улици в гр. Сливен и другите населени места на територията на Община Сливен. Строителните дейности ще бъдат извършвани по уличните (пътните) платна, където настилките са силно амортизирани и разрушени, и включват следните дейности: 1.Фрезоване повредена асфалтова настилка до 8 см. дебелина 2.Изкърпване трошенокаменна настилка до 15 см. дебелина 3.Доставка и направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло, включително разстилане уплътняване 4.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум 5.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи, включително обработване на фугата с бтум 6.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи, включително обработване на фугата с бтум 7.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи, включително обработване на фугата с бтум 8.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, включително обработване на фугата с бтум 9.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи, включително обработване на фугата с бтум 10.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи, включително обработване на фугата с бтум 11.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи, включително обработване на фугата с бтум 12.Направа на битумен разлив за свръзка 13.Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес с всички свързани с това разходи (без транспорт) 14.Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с всички свързани с това разходи (без транспорт) 15.Доставка и монтаж видим бордюр 18/35/100 (50) 16.Изравняване на дъждоприемни шахти и капаци на РШ 17.Изкоп с багер на транспорт 18.Превоз на инертни материали/асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства 19.Рязане на асфалтова настилка с моторен фугорез 20.Профилиране и подравняване на улични платна

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възлагането се прави в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или от докладни записки, становища, предложения (констативни протоколи) от експерти, от Дирекция „Общинска инфраструктура” и одобрени от заместник-кмет „Устройство на територията и строителство”. Последователността на възлагане става по приоритет. Информация за нужда от ремонтни дейности може да се подава и допълнително от страна на възложителя. Срокът за изпълнение на конкретни обекти по възлагателни писма (техническо/и задание/я) се определя от Възложителя, съобразно количеството и спецификата на СМР. Цена на всяка конкретна поръчка ще се формира въз основа на количествено – стойностна сметка на видовете работи. Прогнозна стойност на поръчката - до 264 000,00 лева (двеста шестдесет и четири хиляди лева), без ДДС, в т. ч. Обособена позиция № 1 – 141 666,67 лева (сто четридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет седем стотинки) без ДДС; Обособена позиция № 2 – 122 333,33 лева (сто двадесет и две хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване втора група, IІІ категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодна оферта” за изпълнението на СМР, на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула: К = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100, където i=1 20;ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение;ЕЦi min–най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;i–номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 20;Рi–относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР (изразена с проценти);1.Фрезоване повредена асфалтова настилка до 8 см. дебелина-Рi-6;2.Изкърпване трошенокаменна настилка до 15 см. дебелина-Рi-3;3.Доставка и направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло,включително разстилане уплътняване-Рi-4;4.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно–оформяне,почистване,грундиране с битумна емулсия,полагане,уплътняване и всички свързани с това разходи,включително обработване на фугата с бтум-Рi-6;5.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4-6 см. ръчно-оформяне,почистване,грундиране с битумна емуслия,полагане,уплътняване и всички свъразни с това разходи,включително обработване на фугата с бтум-Рi-6;6.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно-оформяне,почистване,грундиране с битумна емуслия,полагане,уплътняване и всички свъразни с това разходи,включително обработване на фугата с бтум-Рi-6;7.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща плътна асфалтова смес с дебелина до 4-6 см. машинно-оформяне,почистване,грундиране с битумна емуслия,полагане,уплътняване и всички свъразни с това разходи,включително обработване на фугата с бтум-Рi-6;8.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно–оформяне,почистване,грундиране с битумна емулсия,полагане,уплътняване и всички свързани с това разходи,включително обработване на фугата с бтум-Рi-6;9.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4-6 см. ръчно-оформяне,почистване,грундиране с битумна емуслия,полагане,уплътняване и всички свъразни с това разходи,включително обработване на фугата с бтум-Рi-6;10.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно-оформяне,почистване,грундиране с битумна емуслия,полагане,уплътняване и всички свъразни с това разходи,включително обработване на фугата с бтум-Рi-6;11.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асфалтова смес с дебелина до 4-6 см. машинно-оформяне,почистване,грундиране с битумна емуслия,полагане,уплътняване и всички свъразни с това разходи,ключително обработване на фугата с бтум-Рi-6;12.Направа на битумен разлив за свръзка-Рi-6;13.Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес с всички свързани с това разходи (без транспорт)-Рi-5;14.Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с всички свързани с това разходи (без транспорт)-Рi-6;15.Доставка и монтаж видим бордюр 18/35/100 (50)-Рi-2;16.Изравняване на дъждоприемни шахти и капаци на РШ-Рi-2;17.Изкоп с багер на транспорт-Рi-4;18.Превоз на инертни материали/асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства-Рi-6;19.Рязане на асфалтова настилка с моторен фугорез-Рi-4;20.Профилиране и подравняване на улични платна-Рi-4.Максималната стойност на величината К е 100. Оценките по отделните видове СМР се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената величината К, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока стойност на величината К.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (един) строителен обект-строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е за основен ремонт, технологично възстановяване, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на пътната/уличната мрежа.7.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.7.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с три технически лица,в това число и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.7.4. Декларация за техническото оборудване, за изпълнение на поръчката – свободна форма.Минимални изисквания: за изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване: самосвал–2 броя, асфалтополагач – 1 брой, гудронатор – 1 брой, пътна фреза – 1 брой, моторен фугорез–1 брой,компресор за чистене на основи при кърпки–1 брой, вибрационна плоча – 1 брой, самоходен валяк - вибрационен до 1.5 т.–1 брой,самоходен валяк-вибрационен до 10 т.–1 брой,багер–1 брой,бобкат– брой.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Заб.:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата,час и място на отваряне на офертите: 15.04.2016 г.11:00 часа, в стая №17, в сградата на О-на Сливен, гр. Сливен,бул. „Цар Освободител” №1.Преди сключване на дог. класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача-http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-005.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2016