BG-гр.София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, кв. Павлово, бул. Цар Борис ІІІ №136, За: инж. Теодор Панев, Република България 1618, гр.София, Тел.: 02 9406481, E-mail: t.panev@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция по околна среда на отпадъците, кв. Павлово, бул. Цар Борис ІІІ №136

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/izbor-na-koordinator-za-uchastie-v-ekipa-za-organizatsiya-i-upravlenie-na-proekt-nobg16m1op002-1-004-001-201erazrabotvane-i-vavezhdane-na-metodi-za-analiz-na-vodi-sedimenti-i-biota-i-dooborudvane-na-laboratorii-na-iaos201c.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлаганата от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обществена поръчка е с предмет „Избор на координатор за участие в екипа за организация и управление на проект №BG16M10P002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79411000, 75112100

Описание:

Консултантски услуги по общо управление
Услуги по управление на проекти за развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва ръководство и контрол по изпълнението на всичики дейности по Проекта, с цел осигуряване на доброто му административно, финансовох и техническо обслужване, като конкретните отговорности, които ще бъдат възложени за изпълнение от определения Координатор, са следните: 1. Подпомага Ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения; 2. Координира дейността на Екипа за управление на проекта; 3. Координира изготвянето на месечни справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на Проекта и ги предоставя за одобрение от Ръководителя на проекта; 4. Следи за своевременното изпълнение на договорите за обществените поръчки, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта; 5. При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на лицето по нередности на Бенефициента или на Ръководителя на проекта; 6. Съблюдава изпълнението на времевите графици; 7. Организира дейността на екипа; 8. Отговаря за изготвянето и представянето на необходимата информация и анализи на УО и организира изпълнението на препоръките му; 9. Създава организационни предпоставки за реализирането на проекта, провежда съвещания на проектния екип, текущо координира изпълнението на проектните дейности; 10. Упражнява оперативен контрол на задачите на членовете на екипа; 11. Разпределя и делегира задачи и отговорности на членовете на екипа; 12. Съблюдава изпълнението на времевите графици; 13. Участва в изготвянето на оперативните доклади по проекта; 14. Координира и организира изпълнението на дейностите съгласно заложените в проекта сроковете и параметри; 15. Координира и организира дейността на ЕУП и разпределя задачите между членовете му. 16. Проверява и съгласува всички договори, доклади и плащания към изпълнители и подготвените искания за възстановяване на средства за законосъобразно и целесъобразно разходването на средствата по проекта; 17. Координира и организира навременното и вярно изготвянето на справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проекта; 18. Проверява и съгласува всички доклади за извършени проверки на изпълнението на договорите за ОП, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта; 19. Осигурява контакта с УО и с други заинтересовани страни по проекта; 20. Получава и проверява за целите на мониторинга на проекта всички приемо-предавателни протоколи от контролиращите експерти; 21. Участва в дейностите по вътрешен оперативен мониторинг, наблюдение на изпълнението на договорите с външни изпълнители, включително чрез проверки на място. Изпълнителят следва да консултира ЕУП във връзка с възникнали въпроси при осъществяване на административното, техническото, правно-нормативното и финансовото управление на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, кв. „Павлово", бул. Цар Борис ІІІ №136

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Условия за допустимост - не може да участва във възлагането на общ. поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процед. всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и/или ал. 5 от ЗОП. 2. Изискванията за технически възможности и/или квалификация: 2.1. Участникът следва да докаже, че през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнявал консултантски услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. !!! Под „еднакви или сходни консултантски услуги“ следва да се разбира: предоставяне на консултантски услуги във връзка с управлението и/или изпълнението и/или отчитане изпълнението и/или мониторинг на проекти. 2.2.Участникът трябва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на договора екип от експерти, притежаващи необходимата квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугите, предмет на възлагане, в състав минимум посочения по-долу, отговарящи на следните изисквания: 3.2.1. Ключов експерт „Юрист”, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, по специалност „право” или еквивалентна специалност (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност), с призната юридическа правоспособност; б) минимум 5 години професионален опит по специалността, в) опит в предоставяне на консултантски услуги по управление и/или изпълнение и/или отчитане и/или мониторинг на проект/и (!!! в което число не се включват услуги по предоставяне на авторски надзор, или строителен надзор, или информация и публичност, или проектиране). !!! Договорите за Консултантски услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата и приети за изпълнени от Възложителя по тях. г) участвал е в изготвянето на документация/и за избор на Изпълнител/и за възлагане на обществена/и поръчка/и д) участвал е в Комисия/и за избор на изпълнител/и за възлагане на обществена/и поръчка/и. !!! Комисията, в която е участвал експерта, трябва да е приключила своята работа преди датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура, като за съответната процедура/поръчка трябва да има влязло в сила Решение за избор на изпълнител или сключен договор за възлагане на обществена поръчка. 2.2. Ключов експерт „Икономист”, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: „икономика“, „финанси“, „счетоводство и контрол“, или еквивалентна специалност (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); б) минимум 5 години професионален опит; в) участвал е във финансовото управление и/или бюджетиране и/или финансово планиране на паричните потоци и/или финансов контрол в процеса на подготовката и/или управлението и/или изпълнението и/или отчитането на минимум 1 (един) проект; г) участвал е в Комисия/и за избор на изпълнител/и за възлагане на обществена/и поръчка/и. !!! Комисията, в която е участвал експерта, трябва да е приключила своята работа преди датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура, като за съответната процедура/поръчка трябва да има влязло в сила Решение за избор на изпълнител или сключен договор за възлагане на обществена поръчка. !!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предложения от него екип отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). На основание чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка с коефициент на тежест 60 т., включваща следните показатели: 1.1. Стратегия, методология и подход за изпълнение; 1.2.Управление на риска; 2. Финансова оценка - с коефициент на тежест 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Изискванията към офертата, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в Указанията за участие в обществената поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/izbor-na-koordinator-za-uchastie-v-ekipa-za-organizatsiya-i-upravlenie-na-proekt-nobg16m1op002-1-004-001-201erazrabotvane-i-vavezhdane-na-metodi-za-analiz-na-vodi-sedimenti-i-biota-i-dooborudvane-na-laboratorii-na-iaos201c 2. Оферта за участие в обществената поръчка, изготвена съгласно образеца и изискванията в поканата, може да се представи в деловодството на Изпълнителна агенция по околна среда, находяща се в административната сграда на ИАОС, в гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, лично, или от упълномощен от Участника представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на горепосочения адрес, всеки работен ден между 8:30ч. и 17:00 ч., най-късно до 17:00 ч. на 14.04.2016 г. 3. Отварянето на офертите, подадени за участие в обществената поръчка ще се проведе от 11:00 ч. на 15.04.2016 г., в административната сграда на ИАОС, в гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ИАОС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2016