Версия за печат

BG-гр.София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис ІІІ №136, За: Радослава Шоевска - началник отдел ЛКПчХО, ИАОС, Светослав Чушков и. д. началник отдел Правен, ИАОС, Република България 1618, гр.София, Тел.: 02 9406453, E-mail: shoevska@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдел Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците, ИАОС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

I. Наименование на поръчката “Калибриране на технически средства” Обществената поръчка обхваща предоставянето на услуга по калибриране на технически средства, използващи се за извършване на измервания/изпитвания в лабораториите към Изпълнителна агенция по околна среда. Кратко описание на поръчката “ Калибриране на технически средства” Обществената поръчка обхваща предоставянето на услуга по калибриране на технически средства, използващи се за извършване на измервания/изпитвания в четиринадесет регионални лаборатории ( РЛ) и една Централна лаборатория ( ЦЛ) към Изпълнителна агенция по околна среда. Структуриране на обществената поръчка Обществената поръчка е структурирана в 20 ( двадесет) самостоятелно обособени позиции- подробно описани в Приложение № 1 към техническите изисквания. В приложението са посочени наименованията на техническите средства, модификацията, обхвата в който е необходимо да бъдат калибрирани и местоположението на техническите средства . Прогнозните средства по всяка от обособените позиции с посочена цена без ДДС е както следва : - по обособена позиция 1 с наименование „Калибриране на стъклени живачни/течностни термометри” – 2040 лв.; - по обособена позиция 2 с наименование „Калибриране на цифрови(дигитални) термометри, температурни сонди и термодвойки” – 2520 лв.; - по обособена позиция 3 с наименование „Калибриране на стационарни и портативни кондуктометри в нисък обхват” – 2420 лв.; - по обособена позиция 4 с наименование „Калибриране на стационарни и портативни кондуктометри във висок обхват” - 880 лв.; - по обособена позиция 5 с наименование „Калибриране на стационарни и портативни , рН метри” - 3520 лв.; - по обособена позиция 6 с наименование „Калибриране на автоматични титратори” – 1760 лв.; - по обособена позиция 7 с наименование „Калибриране на уреди за измерване на вакуум и налягане”- 4050 лв.; - по обособена позиция 8 с наименование „Калибриране на комбинирани уреди- термохигрометри” – 5200 лв.; - по обособена позиция 9 с наименование „Калибриране на аналитични везни”- 1920 лв.; - по обособена позиция 10 с наименование „Калибриране на еталонни теглилки”- 1920 лв.; - по обособена позиция 11 с наименование – „Калибриране на шумомери и звукови калибратори”- 2550 лв.; - по обособена позиция 12 с наименование – „Калибриране на скоростомерни тръби” – 900 лв.; - по обособена позиция 13 с наименование – „Калибриране на радиометри и дозиметри”- 3600 лв.; - по обособена позиция 14 с наименование „Калибриране на дебитометри”- 2700 лв.; - по обособена позиция 15 с наименование „Калибриране на трансфер стандарт за озон”- 2500 лв.; - по обособена позиция 16 с наименование „Калибриране на спектрофотометри”- 700 лв.; - по обособена позиция 17 с наименование „Калибриране на дейталогери”- 2100 лв.; - по обособена позиция 18 с наименование „Калибриране на система за температурна проверка”- 1700 лв.; - по обособена позиция 19 с наименование „Калибриране на калибратори за дебит”- 3000 лв.; - по обособена позиция 20 с наименование „Калибриране на газоанализатори”- 3000 лв.; - Участник, предложил цена по-висока от прогнозната стойност, обявена от Възложителя за цялата обществена поръчка или за отделна обособена позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50433000

Описание:

Услуги по калибриране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществена поръчка с предмет:„ Калибриране на технически средства“. Обществената поръчка е структурирана в 20 ( двадесет) самостоятелно обособени позиции- подробно описани в Приложение № 1 към техническите изисквания. В приложението са посочени наименованията на техническите средства, модификацията,обхвата, в който е необходимо да бъдат калибрирани и местоположението на техническите средства . Финансирането на процедурата е в рамките на утвърдените средства от трансфера на ПУДООС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България на адресите на лабораториите на ИАОС, посочени в допълнителната информация.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника: Валиден Сертификат за акредитация издаден от компетентен орган, ИА БСА или от друг Национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на EA(EA MLA) ILAC ( ILAC MRA) в област калибриране доказващ кометентниост на Участника като калибровъчна лаборатория съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO /IEC 17025 Срок на валидност на Сертификата за акредитация минимум до 31.12.2016 г. Валидна Заповед за акредитация издаден от компетентен орган, ИА БСА или от друг Национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на EA(EA MLA) ILAC ( ILAC MRA) в област калибриране доказващ кометентниост на Участника като калибровъчна лаборатория съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO /IEC 17025. Участниците могат да подават Оферти за една или повече от самостоятелно обособените позиции. За всяка от позициите, за които Участниците ще кандидатстват, е необходимо да представят заверени копия на сертификатите от калибриране на еталоните или техническите средства, посредством които ще се реализира калибрирането на техническите средства на възложителя. Забележка : oт представените сертификати за акредитация на калибровъчните лаборатории трябва да е видно: • вида на техническите средства, за които Кандидата има компетентност за калибриране; • измерваните величини и респективно измервателните единици; • акредитираният обхват на измерване; • възможностите за калибриране и измерване на акредитираната лаборатория. Достоверността на представените сертификати и заповеди за акредитация от Участника следва да може да бъдат проверени за актуалност в електронната страница на институцията , която ги е издала. Забележка: в случай, че комисията разглеждаща документите констатира, че Участника е със спряна или временно ограничена акредитация то той не се допуска до разглеждане на ценовото му предложение. Задължителни изисквания към техническото предложение: Представеният сертификат за акредитация да е с валидниост минимум до 31.12.2016 г.; Калибрирането на техническите средства посочени в обособени позиции № 9 да се извърши минимум в шест точки от посочения в техническото задание обхват за калибриране. Калибрирането на техническите средства посочени в обособени позиции №№1;2;3;4 и 7 да се извърши минимум в четири точки от посочения в техническото задание обхват за калибриране. Конкретните точки, при които ще се извършва калибрирането ще се уточняват допълнително между кандидата избран за изпълнител на услугата и възложителя непосредственно преди калибрирането; Калибрирането на техническите средства посочени в обособена позиция №5 да се извърши при следните стойности на рН – 2,4,7,10 и 12; Калибрирането на техническите средства посочени в обособена позиция №6 да се извърши при следните стойности на рН – 4,7,10 и 12; Калибрирането на техническите средства посочени в обособени позиции №№8;10;12;13;14;17;19 и 20 да се извърши минимум в три точки от посочения в техническото задание обхват за калибриране*. Задължителни изисквания при изпълнение на услугата: Издадените свидетелства за калибриране да бъдат издадени в два екземпляра един оригинал и едно копие заверено от лабораторията издала свидетелството за калибриране. Оригинала на сертификата се предоставя на офиса възложил калибрирането, а копието на сертификата се представя в ИАОС на отговорния експерт по процедурата. Продължава в раздел Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Към Изисквания за ипълнение на поръчката: Забележка: Посочените като първа и последна точка от обхвата за калибриране на техническите средства посочени в техническото задание на възложителя, трябва да фигурират в свидетелството за калибриране на техническото средство, като е допустимо отклонение от +10 единици от посочената стойност за началното показание на обхвата на прибора и -10 единици от посочената стойност като крайно показание на прибора за следните обособени позиции № 7 и 14, отклонение от +5 единици от посочената стойност за началното показание на обхвата на прибора и -5 единици от посочената стойност като крайно показание на прибора за следните обособени позиции № 1;2;8;12; 14;17;18 и 19 и отклонение от + 0,5 единици от посочената стойност за началното показание на обхвата на прибора и - 0,5 единици от посочената стойност като крайно показание на прибора за следните обособени позиции № 3;4;5 и 6. Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" №136, ет.1, стая 101 - Деловодство. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 15.04.2016 г. от 11.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Адреси за изпълнение на услугата: Централна лаборатория - София, гр.София, 1618, бул. „Цар Борис “ № 136 Регионална лаборатория - Благоевград: , ул. „Свобода” № 1; Регионална лаборатория - Бургас: 8001, ул. „Перущица“ № 67; Регионална лаборатория - Варна: 9010, ул. „Ян Палах“ № 4; Регионална лаборатория - Велико Търново: 5002, ул. „Н. Габровски“ № 68;н Регионална лаборатория - Враца: 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81; Регионална лаборатория - Монтана: 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4; Регионална лаборатория - Пазарджик:4400,ул. „ ген. Гурко”,№ 3, ет.4 Регионална лаборатория - Плевен: 5800, кв. Сторгозия ; сграда на Метрология и стандартизация, ет. 5; Регионална лаборатория - Пловдив: 4002, ул. „Перущица“ № 1. Регионална лаборатория - Русе: 7000, ул. „Придунавски булевард“ № 20 ; Регионална лаборатория - Стара Загора: 6000, ул. „Стара планина“ № 2; Регионална лаборатория - Смолян: 4700, ул. „Дичо Петров“ № 16; Регионална лаборатория - Хасково: 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет. 1; Регионална лаборатория - Шумен: 9700, ул. "Съединение" № 71, ет. 4. Цялостна информация за обществената поръчка е достъпна на интернет страницата на ИАОС, в профила на купувача на адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/kalibrirane-na-tehnicheski-sredstva.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2016