BG-град Трън

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, Република България 2460, град Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg,, Факс: 07778 7315

Място/места за контакт: гр. Трън, община Трън, стая 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?place=203.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по обособени позиции – Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари“, Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60000000, 63710000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Спомагателни услуги в сухопътния транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари“. - Комбиниран колесен багер товарач, оборудван с кофа (с вместимост до 1,5 м3) или еквивалентно - 135 бр. машиносмени.Самосвал (с вместимост на коша от 10 до 20 т) или еквивалентно 6400 км. Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер”. Верижен булдозер (максимална маса от 20 до 25 т.) и ширина на нож до 3,5 м или еквивалентно 7 бр. машиносмени. Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари“. - Мини челен товарач с кофа (с вместимост до 0,5 м3) или еквивалентно. 42 бр. машиносмени. Самосвал (с вместимост на коша от 3,5 до 5 т) или еквивалентно 2000 км. Прогнозни количества на необходимите км- пробег за периода на поръчката, както и на необходимите машиносмени по трите позиции са прогнозни, може да възникне необходимост от повече км- пробег или да не се извършват услуги до размера на посоченото количество.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Трън и облас Перник.

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на поръчката е извършване на услуги с механизация и на услуги, свързани с превози на товари за нуждите на община Трън, които не могат да бъдат извършвани от МПС на Автотранспортно стопанство при община Трън. Услугите ще се извършват по писмена заявка от страна на община Трън в зависимост от възникналите потребности. Всички кандидати и по трите обособени позиции трябва да: Осигуряват необходимите резервни части и консумативи по време на работа. Имат възможност за включване на резервна машина на някоя от работещите с цел недопускане създаване на условия за възпрепятстване работата на община Трън. Спазват изискванията на националното и местно законодателство по отношение на извършване услугите с механизация и при превозите на товари. Поръчката е разделена на три обособени позиции. Може да се подават предложения по отделно за дадена позиция или и общо за всичките обособени позиции. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва: За обособена позиция №1: „Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари“. За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат със следното техническо оборудване: Комбиниран колесен багер товарач, оборудван с кофа (с вместимост до 1,5 м3) или еквивалентно – 1 брой минимум. Самосвал (с вместимост на коша от 10 до 20 т) или еквивалентно - 1 брой минимум.За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум шофьор и водач на комбинираният колесен багер, които притежават валидни свидетелства за правоуправление/правоспособност за съответната механизация и товарен автомобил.За обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер. За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат със следното техническо оборудване:Верижен булдозер (максимална маса от 20 до 25 т.) и ширина на нож до 3,5 м или еквивалентно – 1 брой минимум. За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум водач на булдозер, който притежават валидни свидетелства за правоуправление/правоспособност за съответната механизация.За обособена позиция №3: „Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари“. За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат със следното техническо оборудване:Мини челен товарач с кофа (с вместимост до 0,5 м3) или еквивалентно - 42 бр. машиносмени - 1 брой минимум. Самосвал (с вместимост на коша от 3,5 до 5 т) или еквивалентно 2000 км. - 1 брой минимум.За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум шофьор и водач на комбинираният колесен багер, които притежават валидни свидетелства за правоуправление/правоспособност за съответната механизация и товарен автомобил.Кандидатите, участващи за позиция №1 и 3 трябва да притежават Лиценз за извършване на превоз на товари в страната.Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари“: Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: П1 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест 80 на сто (80 точки). П2 – Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на изпълнение на услугите, при отправена заявка от Възложителя, с относителна тежест 20 на сто (20 точки). Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): КО = ( П1 мin/ П1i)х 80 + ( П2 мin/ П2i)х 20 = ..... т., където: - П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата за целия обем на поръчката; П1i = 135.Ц1+ 6400.Ц2 , където: П1i е общата предложена цена за целия обем на поръчката по съответната обособена позиция. Ц1 е цената за 1 машиносмяна, предложена за комбиниран колесен багер товарач, оборудван с кофа (с вместимост до 1,5 м3) или еквивалентно – Ц2 е цената за 1 км. пробег, предложена за самосвал (с вместимост на коша от 10 до 20 т) или еквивалентно – П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата; П2i - Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, предложен от съответния участник в процедурата; П2 мin – Минималният срок на време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, предложен от участник в процедурата. Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер“. Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: П1 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест 80 на сто (80 точки). П2 – Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на изпълнение на услугите, при отправена заявка от Възложителя, с относителна тежест 20 на сто (20 точки). Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): КО = ( П1 мin/ П1i)х 80 + (П2 мin/ П2i)х 20 = ..... т., където: - П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата за целия обем на поръчката по съответната обособена позиция;П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата; П2i - Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, предложен от съответния участник в процедурата; П2 мin – Минималният срок на време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, предложен от участник в процедурата. прод. в доп. инф.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с механизация и услуги,свързани с превози на товари“: Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: П1 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест 80 на сто (80 точки). П2 – Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на изпълнение на услугите, при отправена заявка от Възложителя, с относителна тежест 20 на сто (20 точки). Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): КО = ( П1 мin/ П1i)х 80 + ( П2 мin/ П2i)х 20 = ..... т., където: - П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата за целия обем на поръчката по съответната обособена позиция; П1i = 42.Ц1+ 2000.Ц2 , където: П1i е общата предложена цена за целия обем на поръчката по позиция №3 – Ц1 е цената за 1 машиносмяна, предложена за Мини челен товарач с кофа (с вместимост до 0,5 м3) или еквивалентно –Ц2 е цената за 1 км. пробег, предложена за самосвал (с вместимост на коша от 3,5 до 5 т) или еквивалентно –П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата; П2i - Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, предложен от съответния участник в процедурата; П2 мin – Минималният срок на време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, предложен от участник в процедурата. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100. Важно! !!! Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 66 000 лв. без ДДС. Финансов ресурс за изпълнение на всяка една от отделните позиции: Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари“ до 50 000 лв. без ДДС.Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” до 6 000 лв. без ДДС. Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“ до 10 000 лв. без ДДС.Участниците трябва да съобразят предложенията си с прогнозните стойности на обособените позиции.Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност за съответната обособена позиция ще бъде отстранен от участие в процедурата. Неразделна част от настоящата покана са следните документи - приложения, свързани с поръчката, публикувани на сайта на община Трън на интернет адрес: - http://tran.bg/op.php?place=203 - профил на купувача: 1. Документация за участие; 2. Техническа спецификация. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 15.05.2016 г. от 10.00 часа в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/04/2016