Версия за печат

BG-ПЕРНИК

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЕРНИК, ПЛ. КРАКРА № 2, За: Д-Р МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА, РБ 2300, ПЕРНИК, Тел.: 076649 210, E-mail: pernik@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК-ПЕРНИК

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/875.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК-Перник от служба по трудова медицина

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на персонала на РЗОК-Перник от служба по трудова медицина (СТМ). Предметът на поръчката включва извършване на дейностите, посочени в чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); профилактичен преглед и изследвания от лекари специалисти - офталмолог, вътрешни болести, образна диагностика

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК – Перник, СТМ и/или лечебни заведения, в които ще бъдат извършени медицинските прегледи, намиращи се на територията на гр. Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Извършването на услугата включва изпълнение на основните дейности по чл.25а от ЗЗБУТ. СТМ следва да разработи мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на Работодателя като: 1.1. Организира извършването на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК-Перник, както следва: - преглед от специалист по „Вътрешни болести” с извършване на ЕКГ /вкл. измерване на артериално налягане, тегло и ръст/; - преглед от специалист по „Очни болести”; - извършване на ехография на млечна жлеза от специалист по „Образна диагностика” с разчитане и писмена интерпретация от извършилия изследването; - извършване на ехографска диагностика на коремни органи от специалист по „Образна диагностика” с разчитане и писмена интерпретация от извършилия изследването. За осъществяване на дейностите по т. 1.1, Изпълнителят следва да осигури подизпълнител – лечебно заведение, разполагащо с необходимите специалисти и апаратура и с възможност за извършване на прегледите и изследванията в РЗОК-Перник или в лечебно заведение, намиращо се на територията на гр. Перник. Профилактичните медицински прегледи се извършват след сключване на договор, по предварително съгласуван план-график между Възложителя и Изпълнителя, в срок до 15.11.2016г. 1.2. Извършва анализ на здравното състояние на работещите въз основа на: - резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи; - данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; - информация за временна нетрудоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя; - информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещите. 1. 3. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа; 1.4. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 1.5. Издаване и водене на здравни досиета на електронен и хартиен носител с цел проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд. 1.6. Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; 1.7. Разработване на препоръки към Възложителя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила или на заболели работници и служители; 1.8. Участва като консултант в реализирането на програми за превенция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа; 1.9. Подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане; 1.10. Консултира и подпомага групата по условия на труд при осъществяване на дейността й по чл. 29 от ЗЗБУТ: - обсъждане на цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагане на мерки за подобряването и; - отчитане състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост; 1.11. Организира и провежда обучение на ръководния персонал и на работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно изисквания на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/05/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/05/2016