Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Милена Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058600 889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги / фиксирани и мобилни/, за нуждите на община Добричка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Местата за предоставяне на услугата са описани в документацията за участие. Списъкът на местата за доставка и броя на телефоните може да бъде съкращаван или допълван по време на действие на договора, за което изпълнителят ще бъде писменно уведомен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на услугата да бъдат спазени следните изисквания за фиксирани услуги: 1. Да се предоставят далекосъобщителни услуги чрез предоставяне на 130 броя обикновени телефонни поста/POTS/, необходими за дейността на общинска администрация, кметства, кметски наместничества и звената на бюджетна издръжка към Община Добричка. Посоченият брой постове е само ориентировъчен /прогнозен/, поради невъзможността на Възложителя да определи точният им брой и евентуалният брой на допълнителните такива. Окончателният им брой ще се уточнява при подаването на заявка до Изпълнителя. Предоставените телефонни постове да са със същите номера, каквито Възложителят е ползвал до датата на сключване на договора и да се включат в корпоративната група. 2. Участникът да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя (аналогова телефонна централа с четири съединителни линии) и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на оборудване, ако е необходимо такова, без заплащане на свързани с това еднократни или месечни такси от страна на Възложителя. 3. Осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за провеждане на селищни, между селищни и международни разговори и разговори към мобилни оператори. 4. Запазване на географските номера при промяна на доставчика и при промяна на адреса /в рамките на едно населено място/ на точките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и възможност за промяна на географски номер и избор на нов такъв, всички изброени за сметка на доставчика. 5. Фaкс-съобщения – гарантирана възможност за изпращане и получаване на факс съобщения, без да е необходимо Възложителят да заплаща допълнително за устройства, необходими на кандидата за предоставяне на услугата, като Изпълнителят осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложитeля и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, тоест без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси. ІІ. При изпълнение на услугата да бъдат спазени следните изисквания за мобилни услуги: 1. Да се предоставят далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, необходими за дейността на общинска администрация, кметства, кметски наместничества и звената на бюджетна издръжка към Община Добричка, след подаване на заявка от страна на Възложителя, за конкретен брой SIM карти. 2. Корпоративната група на Възложителя включва номинално 110 броя абонати (SIM карти), като този брой може да нараства, или да намалява за срока на изпълнение на поръчката. Посоченият брой карти е само ориентировъчен /прогнозен/, поради невъзможността на Възложителя да определи точният им брой и евентуалният брой на допълнителните такива. Окончателният им брой ще се уточнява при подаването на заявка до Изпълнителя. Предоставените карти да са със същите номера, каквито Възложителят е ползвал до датата на сключване на договора и да се включат в корпоративната група 3. SIM картите могат и да бъдат на различни корпоративни планове, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в корпоративната група. 4. Ползваните от Община Добричка служебни SIM карти трябва да бъдат включени в групата от мобилни и фиксирани номера, като разговорите между абонатите в тази група са безплатни и неограничени като брой минути. Тези разговори не се отчитат във включените в месечната такса предплатени минути към мрежата на оператора, ако има такива. Забележка:Пълното описание ведно с техническите, функционалните и специфичните условия са публикувани на сайта на община Добричка в раздел " профила на купувача".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка се определя по следната формула: Р-І Р-ІІ Р- III P= 50 х-------- + 30 х--------- + 20 х --------- 100 100 100 Оценката на офертите по раздел І ,,ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ И МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ“ ще се извърши по критерий „Икономически най-изгодна оферта при тежест 50% за раздела в комплексната оценка при следната методика: 1. Показател 1 “Цена на месечна такса за една SIM карта” с максимален брой точки - 25. 2. Показател 2 “Цена на 1 минута разговор в мрежата на оператора” с максимален брой точки - 15. 3 .Показател 3 “Цена на 1 минута разговор с други национални мобилни мрежи” с максимален брой точки – 15. 4. Показател 4 “Цена на 1 брой SMS в национална мрежа” с максимален брой точки – 5. 5. Показател 5 “Цена на 1 брой SMS в роуминг” с максимален брой точки - 1. 6. Показател 6 “Цена на 1 минута разговор (входящи и изходящи) в „роуминг” с държави в ЕС с максимален брой точки –2. 7. Показател 7 „Брой безплатни минути извън корпоративната група към всички национални мрежи“. Ще бъдат оценявани предложения с над 1000 минути.В случай, че участник е предложил общо повече от 2000 минути, за целите на оценяването се приема, че е предложил 2000 мин. с максимален брой точки – 18. 8. Показател 8: Брой безплатни минути, които могат да се ползват за разговори към мобилни и фиксирани мрежи в Европейския съюз или в роуминг в Европейския съюз. Ще бъдат оценявани предложения с над 100 минути.В случай, че участник е предложил общо повече от 200 минути, за целите на оценяването се приема, че е предложил 200 мин. с максимален брой точки – 9. 9. Показател 9: Брой мегабайти на максимална скорост месечно за интернет на тарифен план.Ще бъдат оценявани предложения с над 2500 МБ месечно. максимален брой точки - 10. Оценката на офертите по раздел ІІ ,,ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ“ ще се извърши по критерий „Икономически най-изгодна оферта“ при тежест 30% за раздела в комплексната оценка при следната методика: 1. Показател 1 “Цена на месечна такса за един абонат” с максимален брой точки – 30. 2. Показател 2 “Цена на 1 минута разговор в мрежата на оператора” с максимален брой точки – 20 3. Показател 3 “Цена на 1 минута разговор с други национални мрежи” с максимален брой точки – 20. 4. Показател 4 „Брой безплатни минути извън корпоративната група към всички национални мрежи“. Ще бъдат оценявани предложения с над 1000 минути.В случай, че участник е предложил общо повече от 2000 минути, за целите на оценяването се приема, че е предложил 2000 мин. с максимален брой точки – 30. Оценката на офертите по раздел ІІІ „Оценка на техническите показатели“ ще се извърши по критерий „Икономически най-изгодна оферта“ при тежест 20% за раздела в комплексната оценка при следната методика: Р1 – Енергонезависимост на услугите – максимален брой точки – 70 Р2 – Брой притежавани географски номера зад които участника предоставя услуги – максимален брой точки – 30; Забележка: Участници, предложили по-малък брой безплатни минути по раздели: І.т.7, І.т.8, І.т.9 и ІІ.т.4 се отстраняват.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образец на административни сведения за кандидата, образец на декларацията – списък на изпълнените договори, образец на декларация за приемане условията на проекта на договора, образец на техническо предложение,проект на договор, образец на декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП, образец на декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП и липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, Образец на ценово предложение, документация към процедурата и методиката за оценка на офертите са публикувани в раздел "профил на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на офериращия и предмета на поръчката до 17,00 ч на 13.04.2016 г., на адрес - община Добричка, град Добрич, ул.Независимост №20, стая №105. Отварянето на офертите ще се извърши на 14.04.2016 г. от 10,00 часа в зала №108 на общината. Забележка:Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира всички далекосъобщителни услуги .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/04/2016