BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: инж.Ивайло Филипов, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен предмет на поръчката е производство по конкретен размер и доставка на алуминиева и PVC дограма на сгради на НСА„Васил Левски”, за срок до 31.12.2016 г., находящи се в гр.София; в ПУСБ „Проф.Никола Хаджиев” кк.Боровец, община Самоков и в ПУСБ „Проф.Иван Стайков” Природен парк „Витоша”, за периода до 31.12.2016 г. и безплатното им гаранционно обслужване за срок до 31.12.2017 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44221000

Описание:

Прозорци, врати и свързани с тях изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството, видът и конкретните технически параметри на отделните видове дограми и врати са подробнo описани в т.1.4. от Документацията за участие публикувана на Профила на купувача на http://www.nsa.bg/bg/page,1677

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сгради на НСА„Васил Левски”, в гр.София; в ПУСБ „Проф.Никола Хаджиев” кк.Боровец, община Самоков и в ПУСБ „Проф.Иван Стайков” Природен парк „Витоша”

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) и оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). 2. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 1000 (хилядa) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2017 г. 2.1. В случай, че гаранцията ще се внася по сметка, същата на Национална спортна академия „Васил Левски”, е IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD. 2.2. В случай, че ще се представя банкова гаранция за добро изпълнение на договора, същата следва да отговаря на посочените условия и на приложения към документацията за участие образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/04/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 13.04.2016 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 13.04.2016 г. София, Студентски град, НСА ет.3, Заседателна зала на Академичен съвет. За участие в процедурата участникът следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения и за валидност на офертата (по образец). 2. Техническо предложение (по образец). 3. Ценова оферта (по образец). 4. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 5. Протокол за извършен оглед: Участниците следва в срок до 15:00 часа на 12.04.2016 г. да се запознаят предварително на място с обектите и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. 6. Участникът следва да представи валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 за производство, доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма или еквивалентен такъв, с обвхват сходен с поръчката. 7. Участникът следва да представи мостри от: 7.1. Ъглова сглобка на PVC, от долната част на крилото на прозорец, включително подпрозоречни первази. 7.2. Ъглова сглобка на Al профили 40мм и 50 мм, от долната част на врата. 7.3. Мостри на троен стъклопакет с размери 20/20 см 7.4. Мостра на двоен стъклопакет с размери 20/20 см 7.5. Мостри на триплекс стъкло с размери 20/20 см 7.6. Мостри на обков – дръжка и панта за PVC и алуминиева дограма

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2016