Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, За: Кирил Узунов, България 1111, София, Тел.: 029486 151, E-mail: kiril.uzunov@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/?c=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извънгаранционна поддръжка на технически системи за сигурност - Видеонаблюдение, Техническа система за охрана, Система за контрол на достъп, в сградата на Агенция по вписванията в гр. София. Основна цел на поръчката е осигуряване на качествена и непрекъсната работа на техническите средства, осигуряващи работоспособността на системи за сигурност- система за видео наблюдение, техническа система за охрана и система за контрол на достъп в сградата на Агенция по вписванията. Услугата трябва да се извършва в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50340000, 79711000, 42961100

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди
Услуги чрез сигнално-охранителни системи
Система за контрол на достъп


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на поръчката е 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без включен ДДС Изпълнението следва да подсигури техническа извън гаранционна поддръжка на технически системи за сигурност – система за видео наблюдение, техническа система за охрана и система за контрол на достъп, за срок от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Технически изисквания към участниците - в указанията за участие. 2. Изискванията за изпълнение: 2.1. Срок за изпълнение: 1 (една) година от сключването на договора за изпълнение. 2.2. Място на изпълнение: сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20. 2.3. Изпълнителят трябва да поддържа в техническа и функционална изправност приетата за извън гаранционно обслужване техника и да реализира ремонтни дейности и възстановяване на нейната работоспособност при възникнали откази. 2.4. Извън гаранционната техническа поддръжка се извършва съгласно изискванията на фирмата- производител на техниката. 2.5. Извън гаранционната техническа поддръжка включва следните дейности: 2.5.1. Ежемесечна диагностика, профилактика, почистване на техниката. 2.5.2. Ремонт на дефектиралите устройства и подмяна с нови части на неподлежащите на ремонт такива. Извършва се при ежемесечната профилактика, когато се установи необходимост от ремонт, или при заявен проблем извън ежемесечната профилактика. 2.6. Дейностите по поддръжката включват и предоставяне при необходимост на консултантска помощ и експертна подкрепа за бъдещо технологично развитие. 2.7. Стойността на офертата включва труда и транспортните разходи за извършените профилактика и сервизно обслужване. Резервни части и консумативи се доставят при нужда и се заплащат отделно по ценова оферта представена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя и след представяне на фактура. 2.8. Сервизното обслужване се извършва по местонахождението на техниката при Възложителя. Допуска се отделни дейности в техническата база на Изпълнителя, за които е невъзможно или нецелесъобразно да бъдат извършени на място при Възложителя. Транспортът от местонахождението на техниката при Възложителя до техническата база и обратно е за сметка на Изпълнителя. 2.9. До 30 дни след сключване на договора се извършва първоначална диагностика на системите, в резултат на което ще бъде изготвен приемателен протокол, съдържащ информация за състоянието, констатация за евентуално необходим ремонт, подмяна, реинженеринг, бракуване. 3. Изисквания към сроковете по предоставяне на услугата 3.1. Време за реакция на възникнал проблем – до 1 (един) работен ден от датата на уведомяване. 3.2. Време за отстраняване на проблем, влияещ върху основната функционалност на работата системите – до 3 (три) работни дни. 4. Изисквания към документиране на дейността по сервизното обслужване 4.1. За всяка извършена дейност по извън гаранционната техническа поддръжка се изготвя и подписва в два екземпляра протокол от специалистите на Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя. В протокола се отразява извършената проверка, ремонта, ако е направен такъв, заменените части, настройки и др. Протоколът е основание за издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание. 4.2. Издадената от Изпълнителя фактура трябва да съдържа: 4.2.1. Стойността на месечната абонаментна такса; 4.2.2. Стойността на предоставена консултантска помощ по т. 2.6. 4.2.3. Стойността на вложените при извършен ремонт резервни части, описани в протокола по т. 4.1 – когато е имало такава нужда. В този случай се съставя отделна фактура; 4.3. За осигуряване на достъп до местата на извършване на услугата, Изпълнителят трябва да представи списък с имена и телефони на специалисти, които ще извършват ремонтните и други дейности. 5. Гаранционни и сервизни условия: 5.1. Гаранционен срок за извършен ремонт: минимум 30 дни. 5.2. Време за реакция и за извършване на диагностика при възникнал проблем след извършен ремонт: в рамките на 1 (един) работен ден след изпращане от страна на Възложителя на заявка за проблем.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания за изпълнение - продължение: 5.3. Време за отстраняване на проблем: до 3 (три) работни дни след извършване на диагностиката и констатиране на проблема. 5.4. Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при Възложителя, а когато това е невъзможно - в техническата база на Изпълнителя. 5.5. Всички разходи по отстраняването на проблем, възникнал след извършен ремонт, както и транспортирането на техниката от местоположението й при Възложителя до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя. Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - www.registryagency.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Агенция по вписванията. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Дата и място на отваряне на офертите: Отваряне на офертите подадени за участие в процедурата ще се проведе на 13.04.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. "Елисавета Багряна" № 20, ет. 3. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2016