Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, инж. Андон Тонев 0885333020, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p= 3292.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”, доставка на синтетичен катионноактивен полиектролит с високо молекулно тегло за сгъстяване на излишна активна утайка преди метантанк и обезводняване на стабилизирана утайка след метантанк. Същият трябва да е подходящ за използване със съществуващото оборудване – инсталация за подготовка на флокулант “PMU 1000”, механични лентови сгъстители „ВТ 2000“ на „МАСС“, инсталация за подготовка на флокулант “PMU 1000”, механични лентови уплътнители „ВТ 2500“ и лентови преси „ВР 2500“ на „МАСС“. Препаратите да бъдат доставени до ПСОВ – Стара Загора в срок 10 /десет/ работни дни след подаване на писмена заявка от Възложителя. Доставките ще се извършват с транспорт на доставчика, франко ПСОВ Стара Загора, като количествата ще се уточняват в текущите писмени заявки от Възложителя. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя – на ръка срещу подпис, по пощата – чрез обратна разписка или по факс. Доставчикът се задължава да доставя всяка партида с партиден анализен сертификат за качество, който съдържа информация за: наименование и произход на продукта, количество, номер на партидата, дата на производство, срок на годност, резултати от физико-химичния анализ на продукта (партидата), допустими норми. Всяка доставка следва да е придружена и с информационен лист за безопасност на продукта. Възможност, минимални и специални изисквания за представяне на варианти в офертите – няма. Забележка: Участникът има право да получи колкото му е необходимо количество от стабилизираната утайка след метантанк, както и да предостави до 50 кг от избран от него продукт за предварително тестване в промишлени реални условия, за да избере най – подходящият полимер за обезводняване. В офертата си може да предложи само един, единствен вид. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24962000

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За уплътняване на излишна активна утайка преди метантанк и обезводняване на стабилизирана утайка след метантанк – прогнозно количество за срока на договора – 10 тона. Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСОВ – Стара Загора, гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Начин на образуване на цената: Сума от всички разходи за доставка – натоварване, транспорт и разтоварване франко ПСОВ Стара Загора, в български лева дадена за единица мярка на кг., без ДДС; 2. Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка – 10 /десет/ работни дни. 3. Срок на действие на договора – 12 месеца. 4. Начин на плащане – Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на елктронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Електронната фактура следва да бъде изпращана в деня на доставката на адрес: fakturi@wik-stz.com. 5. Качество на доставката – Доставените продукти да отговарят на изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация /Приложение №1 – 1 стр./, изготвена от лице притежаващо професионална компетентност/, което може да бъде получено на посочения интернет адрес, раздел "Профил на купувача", опция "Публични покани". 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, съдържащ следните документи: 6.1.Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; 6.2.Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството – съдържащо техническо описание на предлаганите продукти, съответстващо на изисквания посочени в техническата спецификация Приложение №1-1 стр.; 6.2.1.Разходна норма на тон сухо вещество утайка за обезводняване на стабилизирана утайка след метантанк – … кг. (максимум до 5,0 кг.). 6.2.2. Срок на годност, посочен в месеци - ...... / минимум 12 месеца/. 6.2.3.Декларация, съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години – 2013г., 2014г. и 2015г., придружен/и от удостоверение/я за извършената доставка, минимум по едно за всяка от изброените години. 6.2.4. Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни. 6.3.Ценово предложение - подписано и подпечатано от представляващия дружеството, включващо абсолютно всички разходи за доставка – натоварване, транспорт и разтоварване франко ПСОВ Стара Загора , в български лева дадено за единица мярка на кг., без ДДС-Приложение №2- 1 стр.,което може да бъде получено на посочения интернет адрес, раздел "Профил на купувача", опция "Публични покани". 7. Място и срок за получаване на офертите – ЦУ намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” № 62, стая № 15, 19.04.2016 г., час 17:00 часа. 8. Дата, час и място на отваряне на офертите – 20.04.2016 г., 10:00 часа в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = П1 x 0,50 + П2 x 0,50, където: П1 – разходна норма, с относителна тежест 0,50 П2 – предложена цена, с относителна тежест 0,50 Разглеждане и оценка на разходна норма: П1 Каква разходна норма на тон сухо вещество за обезводняване на стабилизирана утайка след метантанк в кг./т.с.в, предлага участника на Възложителя; - най – малка разходна норма - 100 т.; - разходна норма на i-ия участник се определя по формулата: П1 на i-тия участник (изразена в точки) = min П1(в кимограм) : П1 на i-тия участник (в килограм) х 100 (max. бр. точки) Разглеждане и оценка на предложената цена за изпълнение : П2 Предложената цена (включва абсолютно всички разходи за доставка – натоварване, транспорт и разтоварване франко ПСОВ Стара Загора) е в български лева дадена за единица мярка на кг., без ДДС; - най - ниска цена - 100 т.; - предложената цена на i-ия участник се определя по формулата: П2 на i-тия участник (изр в точки) = min П2(в лева) : П2 на i-тия участник (в лева)х 100 (max. бр. точки) Комисията ще класира на първо място офертата на участника събрал най-много точки по дадената методика. Максималният брой точки е 100. Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО се определя за изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2016