Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул. Никола Вапцаров № 9, За: доц. д-р Петко Недев, д.м., Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com

Място/места за контакт: бул. Никола Вапцаров № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдвив ЕООД, съгласно техническата спецификация част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000 (LA16)

Описание:

Медицински консумативи (За болнична употреба )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация част от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9, болнична аптека

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта, за една, няколко или всички номенклатурни единици от Спецификацията. - Срокът на валидност на офертите, минимум 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. - Срокът за изпълнение на доставките е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор за доставка или до провеждане на процедура по глава пета от ЗОП за същите номенклатурни единици, което настъпи първо. Участниците представят следните документи за участие в процедурата: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 3. Удостоверение за актуално състояние на участника /ако е приложимо, т.е. не е посочен ЕИК/, издадено след датата на откриване на процедурата. 4. Копие на регистрацията в БУЛСТАТ /ако е приложимо, т.е. не е посочен ЕИК/, данъчна регистрация и такава по ЗДДС /ако е регистриран/. 5. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ - за лица регистрирани по законодателство на държава членка или държава от Европейското икономически пространство и притежаващи разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган. 6. Валидна декларация за съответствие за СЕ марка и/или сертификат за СЕ марка издаден от нотифициран орган за всички медицински изделия, за които се изисква съгласно Наредба за съществените изисквания за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за медицинските изделия. 7. Инструкция за употреба на всяко предложено в процедурата медицинско изделие, за което се изисква съгласно Наредба за съществените изисквания за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за медицинските изделия. 8. Оторизационни документи от производителя на предлаганите медицински продукти. 9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка. 11. Декларация за съответствие на предлаганите продукти. 12. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП. 13. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. 14. Подписан и подпечатан проект на договор – представя се в оригинал, не се попълва, ведно с декларация, че приема условията в проекта на договор, подписана от представляващия участника. 15. Нотариално заверено пълномощно, в случай че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие. 16. Изрично пълномощно, в случай че при отваряне на офертите присъства лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или нотариално заверено фотокопие. 17. Други документи по усмотрение на участника. 18. Оферта, изготвена по образец от документацията за участие, с приложена към нея таблица на предлаганите медицински консумативи, съгласно приложение № 1 от документацията за участие, подпечатани с печата на участника и подписана от неговия законен представител. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2 и 9 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участник предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2-13 се представят за всеки от тях. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 2 се представя в официален превод.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/04/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е на 13.04.2016 г. от 14:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД – гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2016