Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Милена Йорданова - Икономиск обществени поръчки Ръководител звено, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com

Място/места за контакт: Милена йорданова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/159/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/159/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой с прогнозна годишна стойност 14 650,00 лв Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 13 560,00 лв Обособена позиция № 3 – Електролитен анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 6 240,00 лв

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34450 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Производителят на медицинска апаратура трябва да има внедрена система за управление на качеството на медицински изделия по стандарт ISO 13485:2003 или еквивалент 2. Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват продажба, сервиз и поддръжка на медицинска апаратура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на отложено плащане: Заплащането е отложено в срок до 60/шестдесет/ календарни дни от датата на услугата и се осъществява след представяне на следните документи: фактура - оригинал за извършена услуга, отговаряща на изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Същата ще бъде издавана след извършване на проверка и съгласуване от двете страни за броя на изследванията за съответния календарен месец. Срок на изпълнение на поръчката: Предоставянето на апаратите под наем е за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до нейното приключване и сключването на нов договор. Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 13.04.2016г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2016