BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул.Антон Чехов №3, За: Светлана Христова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 887178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката обхваща монтаж, демонтаж, пренастройки, надграждане на съществуващо устройство, капацитивни сонди, CAN BUS, електронни капачки на резервоарите, гаранционно обслужване, месечна абонаментна такса сървър и транспортни разходи. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни за участниците на адреса на профила на купувача: www.vikblg.com

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38112100

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителен брой автомобили на възложителя - 130.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение: по райони, както следва: Район Благоевград – гр.Благоевград и гр. Симитли; Район Разлог – гр. Разлог, гр. Банско, гр. Белица, гр. Якоруда, гр. Добринище и с. Места; Район Гоце Делчев – гр. Гоце Делчев, гр. Хаджидимово, с. Огняново и с. Сатовча.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания на възложителя към участниците: • Да притежава собствена или наета GPS базирана електронна система за наблюдение и контрол на местонахождението, скоростта, престоите и други параметри на моторни превозни средства по GPRS; • Да активира и поддържа мобилна версия през мобилен апарат. 2. Изисквания за качество: • Устройствата да са произведени от производител, притежаващ валиден сертификат за качество, който да бъде издаден от оторизирана организация за сертифициране; • Гаранционният срок за фабрично-заводски дефекти на монтираните устройства да не е по-малък от 12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, определена на база на комплексна оценка.Показателите за избор и методиката за оценка на офертите са подробно описани в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата публична покана и е достъпна на профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение № 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие- Приложение № 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие– Приложение № 3; 4) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съдържащ период на изпълнение, Възложител, предмет на договора, стойност – Приложение № 4 от документацията за участие; 4.1) Доказателства за услуга, които да бъдат представени под формата на удостоверения за извършените услуги, издадени от получателя или от компетентен орган (съдържащо дата и подпис на издателя и данни за контакт), или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата; 5) Сертификат за качество, издаден на производителя на устройствата от оторизирана организация за сертифициране; 6) Проспекти/каталози на производителя, в които да са подчертани и номерирани всички изисквания от Възложителя параметри и еднозначно да става ясно наличието на съответните функции, характеристики или опции; 7) Декларация, удостоверяваща съответствие на предлаганите от участника услуги с изискванията на възложителя по образец - Приложение № 5 от документацията за участие; 8) Декларация, че участника е съгласен с клаузите на приложения проект на договор – Приложение № 6. 9) Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение № 7 от документацията за участие; Офертата се подава в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или негов представител. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Изписва се предмета на поръчката и обособената позиция, за която се кандидатства. Всички документи, които са част от офертата, следва да бъдат представени в оригинал или заверени, когато са ксерокопия, с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да бъде представено заверено пълномощно. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2016