Версия за печат

BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезово, Георги Димитров 25, За: инж. Борис Гърков, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg

Място/места за контакт: инж. Борис Гърков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://brezovo.bg/page.php?48.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2016/2017 г. Обектите, в които ще се доставя дизелово гориво за отопление са: В гр.Брезово: 1. Сгадата на Общинска администрация 2. Целодневна детска градина в гр.Брезово В с.Зелениково: ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 Приблизителното прогнозно общо количество дизелово гориво за отопление за сезон 2016/2017 год. се очаква да бъде до 40 000 литра.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200

Описание:

Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

40 000 литра. Прогнозна стойност на доставките до 60 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брезово и с.Зелениково

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към кандидатите: а) Кандидатите трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон и в предмета на дейност да е включена търговия с петролни продукти, да притежават оборудван специализиран транспорт, оборудван с броячи, замерени и пломбирани от ДАМТН. б) Оферти могат да подават всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. в) Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта. г) Когато участникът e обединение, което не е юридическо лице се представя документ, подписан от лицата в обединението, в които задължително се посочва представляващият. д) Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. е) В поръчката, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. ж) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. з) Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на поръчката, следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. и) Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на §1, т.23а и 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в поръчката. 2. Изисквания за техническите възможности и квалификация на кандидата или участника а) Кандидатите трябва да представят кратка анотация за досегашната си дейност; б) Кандидатите трябва да представят списък на изпълнени или в процес на изпълнение договори за доставки на дизелово гориво за отопление за последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да вкючват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, както и това дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Референциите задължително трябва да имат изходящ номер съгласно внедрената деловодна система на издателя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се приемат в „Информационния център“ в сградата на Общинска администрация- Брезово, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до датата, определена в публичната покана. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Върху плика на офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: - наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника; - надпис - За участие в поръчка с предмет: „Оферта за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: “Доставка в гр.Брезово и с.Зелениково на 40 000 литра дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2016/2017г.” Съдържание на офертата: Приложение № 1 – Оферта съдържаща техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката; Приложение № 2 – Административни сведения; Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки; Приложение № 4 – Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител/и; Приложение № 5 - Декларация от подизпълнител за съгласие за участие в процедурата; Приложение № 6 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Приложение № 7 – Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки; Документи удостоверяващи изпълнението на изискванията към участниците описани в Раздел ІІІ, "Изисквания за изпълнение на поръчката" от настоящата Публична покана. Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 14:00 часа на 15.04.2016 г. /петък/ в "Заседателна зала" в сградата на Общинска администрация- Брезово - 4 етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2016