Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Светлана Христова, инж. Илия Смилянов, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на тротоарни спирателни кранове от полиацетат“ за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, съгласно приложена Техническа спецификация на Възложителя. Доставките се извършват франко Централен склад на Възложителя по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените артикули. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците могат да бъдат намерени от участниците на адреса на профила на купувача - www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42131270

Описание:

Спирателни кранове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно нуждите на Възложителя. Посочената стойност в размер на 63 749 лв. без ДДС е прогнозна за период от 12 месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63749 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Централен склад на Възложителя

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в поръчката има право да представи само една оферта; 2. Срок за изпълнение на доставките- посочен от изпълнителя, считано от получаване на заявка, от страна на Възложителя; 3.Начин на плащане - по банков път, до 1 месец след издаване на фактура, с приложен към нея приемо-предавателен протокол за доставка; 4. Срок на валидност на офертата 90 календарни дни; 5. Срок на договора 12 месеца или до достигане на сумата от 66 000 лв. ; 6. Изисквания към участниците: Участниците в поръчката да бъдат производители и/или надлежно упълномощени представители/дистрибутори на производители; Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват – предмета на поръчката съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на производителя, с превод на български език (когато е приложимо); Сертификат за оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания на продуктите, както и декларация съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на офертите, относителната им тежест и начина на определяне: •Пц – Предложена цена от участника с максималната стойност на относителната тежест 50; •Псд – Предложен срок за доставка с максималната стойност на относителната тежест 30; •Пгс - Предложен гаранционен срок с максималната стойност на относителната тежест 20. Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (Ко) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: Ко = Пц + Пгс + Пс

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта следва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение № 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие- Приложение № 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие– Приложение № 3; 4) Декларация за съгласие на подизпълнител по образец – Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя; 5) Документ, че участникът е производител на стоката или оторизационен документ от производителя (за участници, които не са производители на стоките, предмет на поръчката), със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка; 6) Списък на доставките и/или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка – Приложение № 5 от документацията за участие; 6.1) Доказателства за извършената доставка/услуга се представят под формата на удостоверения за извършените доставки/услуги, издадени от получателя или от компетентен орган (съдържащо дата и подпис на издателя и данни за контакт), или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата; 7) Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват – предмета на поръчката съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на участника, с превод на български език (когато е приложимо); 8) Сертификат за оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания на продуктите, както и декларация за характеристиките на строителния продукт съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България; 9) Доказателства за съответствие на предлаганите стоки с техническата спецификация и изисквания на възложителя: оригинални каталози на производителя, брошури, и други с превод на български език с посочени подробни технически данни за продуктите (снимки, техническо описание, конструкция, основни параметри и размери, използвани материали, ръководство за монтаж и пр); сертификати, издадени от акредитирани институции, удостоверяващи съответствието на продуктите с поставените от възложителя технически изисквания, и други приложими документи, по преценка на участника; 10) Документ, издаден от производителя на стоките, касаещ гаранционния им срок; 11) Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение № 6 от документацията за участие; 12) Декларация, че участника е съгласен с клаузите на приложения проект на договор – Приложение № 7. Офертата се подава в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или негов представител. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Изписва се предмета на поръчката и обособената позиция, за която се кандидатства. Всички документи, които са част от офертата, следва да бъдат представени в оригинал или заверени, когато са ксерокопия, с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да бъде представено заверено пълномощно. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2016