Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Петя Гавазова - главен експерт в дирекция Обществени поръчки, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160302MXbB2811690.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на АРП, включващи финансови анализи, финансови анализи и изготвяне на становища/анализи за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи като част от проектните предложения на община Пловдив по процедура BG16RFОР001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" от ОПРР 2014-2020“. Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР Пловдив (Инвестиционната програма) е одобрена от УО на ОПРР на 04.01.2015 г., като същата е неразделна част от техническите спецификации. Основна част от Инвестиционната програма е списъкът с индикативни основни проекти. Той определя проектите, с които община Пловдив ще кандидатства за БФП – проектите, за които общината следва да разработи и подаде проектни предложения. Списъкът е с общ размер от 80 185 732,87 лв., разпределен между 6 проектни предложения, които от своя страна включват набор от конкретни обекти. Във връзка с упоменатите проектни предложения, в предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните дейности: 1. Изготвяне на Анализ разходи – ползи, включващ финансов анализ във връзка с подаване на проектни предложения по горепосочената процедура. 2. Изтовяне на финансов анализ във връзка с подаване на проектни предложения по горепосочената процедура. 3. Изготвяне на становища/анализи за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи като част от проектни предложения по горепосочената процедура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66171000, 79411000, 79140000

Описание:

Финансови консултантски услуги
Консултантски услуги по общо управление
Други юридически консултации и услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на дейностите, трябва да отговаря на техническите спецификации към настоящата обществена поръчка, както и на приложимото българско и европейско законодателство в областта. Дейностите ще бъдат възлагани при необходимост да бъдат приложени към конкретното проектно предложения, съгласно Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Дейностите предмет на договора ще се възлагат до посочената прогнозна стойност, която е максимална и не е обвързваща за страните. Възложителят има право, в зависимост от нуждите си и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага услугите за цялата стойност по договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците: 1. За до отговори на изискванията за технически възможности и квалификация участникът трябва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, изпълнение на поне две услуги: - Едната, от които за изготвяне на АРП/финансови анализи във връзка с финансиране по оперативни програми или други международни или национални програми и/или лица и/или донори. - Втората за изготвяне на становища/анализи за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи. 2. Ключов екип 1. Ръководител екип Предложеният от участника ръководител екип трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: •висше образование в областта на икономическите науки, администрация и управление, публична администрация, политически науки или еквивалент; •общ професионален опит - минимум 7 (седем) години професионален опит, от които минимум 5 (пет) години опит в областта на проекти/програми, финансирани със средства от ЕС и/или други източници; •специфичен професионален опит - опит като ръководител на поне 1 (един) проект, финансиран със средства от ЕС и/или други източници. 2. Експерт АРП Предложеният от участника експерт АРП трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: •висше образование в областта на икономическите науки, бизнес администрация, публична администрация, политически науки или еквивалент; •общ професионален опит - минимум 5 (пет) години професионален опит, от които минимум 3 (три) години опит в областта на проекти/програми, финансирани със средства от ЕС и/или други източници; •специфичен професионален - опит при подготовката на поне 1 (един) Анализ разходи–ползи/финансов анализ. 3. Юрист Предложеният от участника юрист трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: •висше образование - специалност Право; •професионален опит минимум 5 години от които минимум 3 години опит в подготовката на правни анализи, доклади, становища по проекти и/или програми, финансирани със средства от ЕС и/или други източници; •специфичен професионален опит като консултиращ експерт юрист при подготовката и/или изпълнението на поне 1 договор, включващ в предмета си подготовка на Анализ разходи – ползи. 4. Експерт Държавни помощи Предложеният от участника експерт трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: •висше образование в областта на „Социални, стопански или правни науки“, специалност Право, Икономика, Политически науки или Администрация и управление или еквивалент; •специфичен професионален опит - участие в поне 1 услуга/проект/договор/задача с предмет, изготвяне на оценки и/или анализи и/или консултиране в областта на държавните помощи. 5. Инженер Предложеният от участника инженер трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование в област технически науки, с професионално направление архитектура, строителство и геодезия, специалност Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения; Саниране и дизайн на сгради; Строителни конструкции; Строително инженерство; Строителство и архитектура на сгради и съоръжения; Строителство и модернизация на сгради; Строителство на сгради и съоръжения, Ландшафтна архитектура, Териториално и ландшафтно устройство или еквивалент; • професионален опит - участие в изпълнението на минимум 1 инфраструктурен проект, финансиран със средства от оперативните програми или с друго международно или национално финансиране - като експерт в изпълнението му или като експерт в екип на строителен надзор, или инвеститорски контрол. Участникът следва да предложи отделни експерти за изпълнението на всяка от длъжностите в изисквания екип. Документите, с които се доказват техническите възможности и квалификация на участниците са описани в условията и указанията към публичната покана на интернет адрес http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160302MXbB2811690

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Методология, предложена от участника (П1.1) - до 30 точки 2. Стратегия и организация за изпълнение, предложени от участника (П1.2) - до 30 точки 3. Предложена крайна цена от Участника в лева без ДДС (П2) – максимална оценка 40 точки. Методиката за определяне на комплексната оценка на участниците е подробно описана в Документацията неразделна част от настоящата покана, публикувана в профила на купувача на следния интернет адрес http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160302MXbB2811690

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2016 17:15

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - подписан и подпечатан от представляващия участника; 2. Оферта (Oбразец 1) - подписан и подпечатана от представляващия, съдържаща следната информация: - Данни за лицето, което прави предложението: - Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. - При участници обединения - копие на договора или друг еквивалентен документ за обединение, а когато в договора/документа не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. - Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата или някой документ от нея, не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. 4. В случаите, когато е приложимо Декларация за съгласие от подизпълнител. 5. Документи доказващи техническите възможности и квалификация за изпълнение на настоящата обществена поръчка: - Списък на услугите (Образец № 2), които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. - Списък–декларация (Образец № 3) за предложените експерти за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката 6. Техническо предложение (Образец № 4) - подписана и подпечатана от представляващия; Изисквания към техническо предложение (Образец № 4). Техническото предложение се попълва съгласно приложения образец. 7. Ценово предложение (Образец № 5) - подписана и подпечатана от представляващия; Изисквания към ценовото предложение (Образец № 5) – Предложената цена трябва да включва всички необходими средства за изпълнението на поръчката. Офертата следва да бъде получена в деловодството на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1 до 11.04.2016 г. до 17:15 часа. Заседанието на комисията назначена за получаването, разглеждането и оценката на офертите ще отвори получените оферти на 12.04.2016 г. от 13:30 часа в зала №36 в административната сграда на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1. На интернет адреса посочен в настоящата покана в раздел Адрес на профил на купувача е публикувана публичната покана, условията и указанията за участие, проекта на договора и всички приложения към нея. Участникът следва да изпълнява указанията на Възложителя описани в документацията публикувана в профила на купувача посочен в настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2016