BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО, ул. Владимир Поптомов №17, За: Десислава Йорданова, РБългария 2595, с.Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 07915 2210

Място/места за контакт: с.Невестино, ул. Владимир Поптомов №17

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://obshtinanevestino.kncity.info/index.php/public-invitation/item/53-podbor-na-multidistziplinaren-ekip-za-predostavyane-na-motivatzionna-psiho-sotzialna-zdravna-i-konsultativna-podkrepa-za-potrebitelite-na-uslugite-izgotvyane-na-metodologiya-na-uslugata-na-pravila-i-protzeduri-ot-asistent-metodik-predostavyane-na-psihol.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Подбор на Мултидисциплинарен екип за предоставяне на мотивационна, психо-социална, здравна и консултативна подкрепа за потребителите на услугите; изготвяне на методология на услугата, на правила и процедури от Асистент Методик; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и суперевизия на персонала, предоставящ социални услуги; провеждане на обучение на персонала за предоставяне на услугите; Изготвяне на оценка на потребностите. Преценка за необходимостта от осигуряване на интегриран достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег.№………, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по проект „Център за предоставяне на грижи домашна среда в Община Невестино”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85300000, 80570000

Описание:

Социални и свързаните с тях услуги
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на методология на услугата, на правила и процедури от Асистент Методик Изготвяне на оценка на потребностите. Преценка за необходимостта от осигуряване на интегриран достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение. Оказване помощ на Екипа за управление и на община Невестино при подбора на кандидат – потребителите чрез излъчване на представител- участник в комисията за подбор. Дейността включва няколко поддейности: - Оценка на потребностите - Изготвяне на проекто- листа и проект за класиране - Излъчване на представител за участие в комисията за определяне на потребителите на услугата - Сключване на договори за предоставяне на услуги . Обучение на персонала за предоставяне на услугите Дейността цели: Дейността ще бъде реализиран чрез провеждане на: - Въвеждащо четиридневно обучение в три групи с общо времетраене по 24 учебни часа за всяка една група. Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на персонала. Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 2: Специфика на грижите за хора с увреждания и за възрастни хора в риск. Първа помощ. Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда. Етични стандарти в работата на хората от помагащите професии. В надграждащото обучение се включва само един обучителен модул, проведен в четири дни, в който задължително влизат въпроси за: Професонално прегаряне. Професионален стрес. Конфликти и разрешаването им. Съвременни методи на комуникация. Останалите теми се определят от обратната връзка, дадена по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите, констатирани пропуски при извършваните проверки на място. Чрез решаване на казуси и разновидни ролеви игри по време на надграждащото обучение ще се усъвършенстват методите на работа при хората от помагащите професии. Обучението има интерактивен характер и включва теоретични и практически подходи. - Надграждащото обучение - провежда се след сключване на договори с потребителите от процедура „Нови алтернативи”, изготвянето на новите социални оценки и след окончателното сформиране на персонала през м.март-април 2016 г. Мотивационна, психо-социална, здравна и консултативна подкрепа за потребителите на услугите. Оказване на подкрепа според индивидуалната потребност на отделния човек и в съответствие с плановете за предоставяне на услуги. Дейността включва: Информиране и консултиране. Социално консултиране при кризисни ситуации, извършвано от приложен специалист социален работник - член на мултидисциплинарния екип Психологическа подкрепа на потребителите , Рехабилитационна подкрепа Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и суперевизия на персонала, предоставящ социални услуги.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34298 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Невестино

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на обществената поръчка за услуга трябва да бъде при съобразяване с Техническата спецификация. Настоящата поръчка включва реализиране на следните дейности: Подбор на Мултидисциплинарен екип Изготвяне на методология на услугата, на правила и процедури от Асистент Методик Изготвяне на оценка на потребностите. Преценка за необходимостта от осигуряване на интегриран достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение. Оказване помощ на Екипа за управление и на община Невестино при подбора на кандидат – потребителите чрез излъчване на представител- участник в комисията за подбор. Обучение на персонала за предоставяне на услугите Мотивационна, психо-социална, здравна и консултативна подкрепа за потребителите на услугите. Оказване на подкрепа според индивидуалната потребност на отделния човек и в съответствие с плановете за предоставяне на услуги. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и суперевизия на персонала, предоставящ социални услуги.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател П1- "Предложена цена"-40% 2. Показател П2 "Техническа оценка"-60%, включващ подпоказатели: К1-Методология за провеждане на дейностите-50 т. К2-Работна програма-30 т. К3-Управление и контрол при реализиране на дейностите-20т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва: 1. Данни за лицето, което прави предложението. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 3. Ценово предложение. 4. Срок на валидност на офертата; 5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга(чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП). Участникът следва да е изпълнил поне един договор, свързан с разработване на правила и/или методики и/или наръчници за предоставяне на социални услуги и/или анализи, правила и/или методики и/или наръчници за групи в неравностойно положение и/или предоставяне на обучения, психологическа подкрепа, консултации и супервизия през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 6. Списък - декларация на експертите, които ще участват при изпълнението на поръчката(образец). 7. Проект на договор, подписан от участника; 8. Документ(договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващия(само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, за качественото изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението; - съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката; - обединението е създадено със срок най-малко до окончателното изпълнение на обществената поръчка. Освен това договорът за обединението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите между отделните членове на обединението с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка. Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява участниците в обединението за целите на процедурата. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, задължително се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 9. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. V. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта. V. Срок за получаване на офертите Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 17.00 ч. на 11.04.2016 г. на адреса на Възложителя – Община Невестино, ул.Владимир Поптомов” №17, ет. ІІ, Деловодство. VI. При сключването на договор класираният на първо място участник представя: 1. Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП; 2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП; 3. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП. VII. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 11.00ч. на 12.04.2016 г. в административната сграда на Възложителя, – Община Невестино, ул.Владимир Поптомов” №17, ет. ІІ, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на административната сграда на общинска администрация Невестино.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2016