Версия за печат

BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, ул. Никола вапцаров № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/125/, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Застрахователни услуги за нуждите на Община Борово през 2016г. по обособени позиции”, както следва: 1) Об.позиция №1: Застраховка на сгради, собственост на Община Борово; 2) Об.позиция №2: Застраховка на обекти по проекти, с бенефициент Община Борово, финансирани от ДФЗ и оборудване на ОУ “Св.Климент Охридски”-гр.Борово. 3) Об.позиция №3: Застраховка «Гражданска отговорност» и «Злополука" на пътниците в МПС, собственост на Община Борово; 4) Об.позиция №4: Застраховка «Каско» на МПС, собственост на Община Борово 5) Об.позиция №5: Застраховка «Злополука» и «Трудова злополука» на лица.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва: Застраховка на сгради, собственост на Община Борово; Застраховка на обекти по проекти, с бенефициент Община Борово, финансирани от ДФЗ и на оборудване на ОУ "Св.Кл.Охридски"-Борово; Застраховка «Гражданска отговорност», «Злополука" на пътниците в МПС и "Каско" на МПС, собственост на Община Борово; Застраховка «Злополука» и «Трудова злополука» на лица, съгласно Техническите спецификации. Техническите спецификации, както и цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57349 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Град Борово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически и Квалификационни ИЗИСКВАНИЯ към участниците и документи за доказване: 1. Да притежават Лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката и съответната обособена позиция, издаден от Комисията за финансов надзор /КФН/, валиден към момента на подаване на офертата. * За доказване на това обстоятелство участникът представя заверено копие на лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден от КФН, валиден към момента на подаване на офертата и включващ застраховките, предмет на обособената позиция, за която участва. 2. Участникът да има свои представителства (клонове, агенции, офиси) на територията на Република България. *За доказване на това обстоятелство участникът представя Списък-декларация на своите представителства в РБългария с точните адреси и лица за контакти. Прогнозна стойност на обществената поръчка: Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е до 57 349 лева с вкл.ДЗП, в това число по обособени позиции, както следва: 1. По об.позиция №1 – до 5181 лв. с вкл. ДЗП. 2. По об.позиция №2 – до 31518 лв. с вкл. ДЗП. 3. По об.позиция №3 – до 8482 лв. с вкл. ДЗП. 4. По об.позиция №4 – до 10223 лв. с вкл. ДЗП. 5. По об.позиция №5 – до 1945 лв. с вкл. ДЗП. !Кандидатите не могат да предлагат Ценови оферти, които надвишават посочените прогнозни стойности. Кандидат, който предложи цена, надвишаваща максималните прогнозни стойности по обособени позиции или общата стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие! Източник на финансиране: общински бюджет. Чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния му закон. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Наличието на лиценз се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка: „Най-ниска цена” – участникът, предложил най-ниска обща застрахователна премия с вкл.2%ДЗП се класира на първо място. Всеки следващ се класира на следващо място по низходящ ред според ценовото си предложение. Оценяването и класирането става за всяка позиция поотделно. При равни ценови предложения се прилага чл.71, ал.5 от ЗОП. !!!Участник, допуснал технически или аритметични грешки в своето ценово предложение ще бъде отстранен от участие!!!

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за получаване на оферти: до 11.04.2016г. до 17:00ч. Срок на валидност на офертите: 90 кал.дни. Отваряне на офертите: 12.04.2016г. в 13:30ч. в Заседателната зала на Община Борово при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Срок на изпълнение: 1 (една) година от сключване на договора. Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в публичната покана (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 3.Заверено копие на Договора за обединение при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4.Представяне на участника (по образец), включващо: посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация както и адрес, вкл. и електронен, за кореспонденция; 5.Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по образец) със съответното Приложение за единичните цени; 6.Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) със заверено копие на Общите условия на застрахователя; 7.Заверено копие на Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от КФН, валиден към момента на подаване на офертата и включващ застраховките, предмет на обособената позиция, за която участва; 8.Списък-декларация на всички представителства на участника в РБългария с точните адреси и лица за контакти;9.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.3 и чл.5, т.3 от ЗИФОДРЮПДР... (по образец); 10.Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката (по образец); 11.Декларация за съгласие на подизпълнител, ако е приложима. Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието на участника, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон, факс и имейл за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка и задължително се вписва обособената/ите позиция/ии, за която участва кандидатът. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: гр.Борово 7174, обл. Русе, ул.“Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. ! Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. ! Кандидат, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен. Кандидат, който предложи цена, надвишаваща максималния финансов ресурс на възложителя ще бъде отстранен от участие в избора. ! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост ( освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя), и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (по образец)! Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него! Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са публикувани в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2016