Версия за печат

BG-Никопол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие - Териториално поделение - Държавно горско стопанство Никопол, ул.Васил Левски №27, За: инж. Светослав Ганчев, Република България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541 3034

Място/места за контакт: гр.Никопол, ул.Васил Левски № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160331FtNe6766970.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на адвокатски услуги за нуждите на СЗДП-ТП- Държавно горско стопанство Никопол за срок от 1 година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79110000

Описание:

Юридически консултации и представителство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Описание на адвокатските услуги: 1. Текущо правно обслужване по въпроси от областите на търговско, трудово, осигурително, данъчно, административно, административно-наказателно право; 2. Консултиране, подготовка и окомплектоване на документи за откриване на процедури по ЗОП и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; 3. Участие в комисия за провежданите процедури по ЗОП и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ; 4. Участие в срещи и преговори, за предоставяне при необходимост на устни правни консултации; 5. Изготвяне на анализи и становища по правни въпроси; процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, както и пред несъдебни органи – административни и органи със специална юрисдикция

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на ТП - ДГС Никопол с адрес: гр. Никопол ул.Васил Левски № 27

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности за изпълнение на услугата: 1. Участникът да е с минимум 5 /Пет/ години адвокатски стаж – представя се удостоверение от съответната адвокатска колегия, в която се отразява времетраенето на адвокатската практика. Представя се също и заверено от участника копие от адвокатска карта /ксерокопие от двете страни/, която следва да има валиден стикер за 2016 г. 2. Участникът да притежава опит като юрисконсулт или обслужващ адвокат. 3.Участникът да поддържа валидна застрахователна полица за „Професионална отговорност на адвоката” Опитът се доказва с референция, издадена от ползвателя на посочената услуга. Референциите следва да се представят в оригинал или в заверено от участника копие. Забележка: при участие на адвокатско дружество, изискванията по т.4 се отнасят за адвоката от дружеството, който ще бъде посочен като изпълнител на задълженията по договора. Посочването се прави в отделна декларация - свободен текст в оригинал.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се състои на 14.04.2016г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП - ДГС Никопол с адрес: гр. Никопол ул.Васил Левски № 27

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/04/2016