Версия за печат

BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезово, ул.Г. Димитров №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, РБългария 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация - Брезово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е доставка чрез покупка на употребяван багер товарач с челна кофа за нуждите на Общинска администрация гр.Брезово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16720000

Описание:

Трактори втора употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на доставката - до 65 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически условия за изпълнение на поръчката Багер товарач с челна кофа - година на производство минимум 2006г. Двигател – 4 /четири/ цилиндров дизелов с напълно отварящ се капак на двигателя. Оборудван с външен въздушен филтър за груби частици. Обем на двигателя – не повече от 4 500 м3 Мощност на двигателя – не по-малко от 72 кw. Пробег до 4 000 м.ч. Скоростна кутия – трансмисия – механична скоростна кутия с 4 /четири/ скорости напред, 4 /четири/ скорости назад, с хидравлично превключване посоката на движение, електрохидравлично блокиране на диференциалите. Колесна формула – 4х4 - 4х2, с възможност за изключване при висока скорост, максимална скорост не по-малка от 35 км. Брой оси – 2 /две/ оси. Гуми не по-малко от 90% /оставащ протектор/. Размер на гумите отзад – 440/80/28. Размер на гумите отпред – 12,5/80/18. Общо тегло – не повече от 9 000 кг. Транспортни размери – не по дълъг от 6 м; не по широк от 2,35 м; не по висок от 3,80 м в транспортно положение. Кабина – минималните изисквания за нея: ROPS/FOPS; Климатик; Отопление и вентилация; Централно разположен волан; Брой места 1 /едно/, с тапицерия, лесна за почистване и регулираща се седалка; Заключване на джойстика на товарачните рамене; Отварящи се две врати; Напълно отварящи се странични и заден прозорец; Електронен /дигитален/ моточасовник; Контролни прибори за опериране и осигуряване на безопасна и безаварийна работа; Да е оборудван с електрически стъклочистачки на предното и задното стъкло; Пожарогасител; Клаксон; Радио. Допълнително оборудване на кабината – въртяща се лампа 1 бр., светеща с жълта светлина; Огледала за задно виждане от ляво и от дясно; Фабрично оборудван със светлини за движение по пътя – фарове и мигачи; Допълнителни светлини за работа в тъмно. Звукова сигнализация при движение на заден ход – да има. Допълнително окомплектоване към машината – бързосменник; Допълнителни кофи отговарящи на бързосменника – 400 мм, 600 мм, 150-160 мм; Ключ за гуми; Щанга. Багерна уредба – да е разположена отзад. Тип на багерната уредба – стрела с телескопично удължение; Дълбочината на копаене с телескопичното удължение – не по-малко от 5,60 м; хидравлична линия за чук разположена върху стрелата; да има възможност за механично преместване на стрелата в различни положения по каретката; електрохидравлично отключване и заключване на стрелата посредством бутон в кабината. Управление на багерната уредба – от кабината посредством лостове; Хидравлични стабилизатори с управление от кабината, наличие на хидравлично-механичен заключващ механизъм на стрелата. Товареща уредба – централно разположена отпред. Други изисквания за товареща уредба – челна кофа – да е отваряема кофа 4х1; обем на кофата не по-малко от 1 /един/ м3; Самохоризонтиране на кофата; Вилици за палети монтирани фабрично на кофата с възможност да се свалят; Система за сигурност – осигурителни клапани, интегрирани в хидравличната система. Гаранционен срок на машината – не по-малко от 6 /шест/ месеца. Срок на доставка – не повече от 10 /десет/ работни дни. Място на доставка – гр.Брезово, ул. „Г.Димитров” № 25.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се приемат в "Информационния център" в сградата на Общинска администрация- Брезово, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до датата, определена в публичната покана. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Условията за участие за подробно описани в документацията за участие в настоящата процедура е налична в Профила на купувача на интернет адрес: http://www.brezovo.bg Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 13:00 часа на 15.04.2016 г. в "Заседателна зала" в сградата на Общинска администрация- Брезово - 4 етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2016