Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов № 2, За: Наталия Дикова, България 1040, София, Тел.: 02 9482978, E-mail: Natalia.Dikova@mfa.bg, Факс: 02 9482045

Място/места за контакт: ул. Александър Жендов № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mfa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mfa.bg/bg/events/219/39/4550/index.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на настаняване, зали и кетъринг за провеждане на заключителните срещи на Българското предсeдателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа( ПСЮИЕ). Настоящата поръчка е предазначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на чл. 16г от ЗОП.Съгласно чл.16г, ал.9 от ЗОП,оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези (чл.16г, ал.6 от ЗОП), за които поръчката е запазена, но офертите им ще бъдат разгледани само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя. Допълнителни характеристики съгласно Техническата спецификация на Възложителя, публикувана в Профила на купувача на адрес:http://www.mfa.bg/bg/events/219/39/4550/index.html

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55000000, 55120000, 55110000

Описание:

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели
Услуги по хотелско настаняване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Апартамент ВИП или стая лукс - мин. 14 броя за периода 30-31 май (2 нощувки) Стая единично настаняване- мин. 60 броя за 29 май (1 нощувка), 140 броя за 30 май (1 нощувка), 90 броя за периода 31 май (1нощувка) Хранения и кафе паузи

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, гр. София или околностите

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: 1.Участникът трябва да има опит в изпълнението на поне една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходен предмет се разбира хотелско настаняване или предоставяне на кетъринг услуги (удостоверява се със списъка по т.6 от раздел Допълнителна информация). 2.Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните, издадено от БАБХ за извършване на съответните дейности (удостоверява се с документа по т.7 от раздел Допълнителна информация). До оценка ще бъдат допуснати офертите на участниците, изцяло отговарящи на техническата спецификация. Ценовите предложения на участниците не следва да надвишават посочената в публичната покана прогнозна стойност. Оферти се подават в запечатан непрозрачен плик в стая № М9 в сградата на МВнР-ЦУ, гр. София, ул. "Ал. Жендов" № 2 в срок до 17:30 часа на 08.04.2016 год.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.Всеки лист от офертата следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3.Когато участникът е обединение се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Когато участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания или обединение от такива предприятия (съответно всеки от участниците в обединението) включва декларация в свободен текст, в която се посочва номера,под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз. Когато участникът по чл. 16г от ЗОП е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители, те също представят декларация в свободен текст,в която се посочва номера, че са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър. 5. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя необходимата информация относно вписването в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър, както и номера, под който са вписани. 6.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 7.Заверено от участника копие на валидно удостоверение за регистрация на обект, съгласно разпоредбите на Закона за храните. 8.Ценово предложение под формата на Количествено-стойностна сметка (Приложение № 1) в лева без ДДС, с подпис и печат на участника. 9.Техническо предложение, в което участникът изчерпателно изброява всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация ( Приложение № 2), с подпис и печат на участника.Техническото предложение трябва да бъде изготвено в съответствие с Образец № 1(Техническо предложение). 10.Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции /оригинал/. 11.Декларация за валидност на предложението - 60 календарни дни от крайния срок за подаване на оферта (свободен текст). Офертите на участниците ще бъдат отворени на публично заседание, което ще се проведе на 11.04.2016 год. в 11:00 ч., в стая № 107 в сградата на МВнР-ЦУ, гр. София, ул. "Ал. Жендов" № 2. На заседанието могат да присъстват лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 12.Финансирането на обществената поръчка е осигурено от бюджета на Министерство на външните работи. 13.Възложителят предоставя електронен достъп до настоящата покана , Ценово предложение ( Приложение № 1), Техническа спецификация (Приложение № 2), Проект на договор (Приложение № 3) и Техническо предложение (Образец № 1) към нея на Профил на купувача на МВнР:http://www.mfa.bg/bg/events/219/39/4550/index.html 14.Ценовото предложение (Приложение №1), Техническата спецификация (Приложение №2) и Проекта на договора (Приложение № 3) са неразделна част от поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2016