Версия за печат

BG-Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: Ренета Филипова, Република България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, които включват: подготовка, окомплектоване на заявления за подпомагане и изготвяне на анализи на следните проекти: „Рехабилитация на път RSE2170 /III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път Път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“; „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводна мрежа в с. Бисерци и с. Тертер, община Кубрат“; „Рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“; „Строително-монтажни работи за рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“ Конкретните дейности за изпълнение на публичната покана са: - Подготовка на документите, придружаващи заявление за подпомагане; - Попълване на заявление за подпомагане; - Окомплектоване на заявление за подпомагане; - Изготвяне на анализи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 60 000 (шестдесет хиляди) лева без включен ДДС и е разпределена по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Рехабилитация на път RSE2170 /III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“ – 20 000 (двадесет хиляди) лева без включен ДДС. Обособена позиция № 2 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводна мрежа в с. Бисерци и с. Тертер, община Кубрат“ – 16 000 (шестнадесет хиляди) лева без включен ДДС. Обособена позиция № 3 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“ – 12 000 (дванадесет хиляди) лева без включен ДДС. Обособена позиция № 4 – „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи на проект: „Строително-монтажни работи за рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“ – 12 000 (дванадесет хиляди) лева без включен ДДС. Схема на плащане - Авансово плащане в размер на 20% от стойността на обществената поръчка, определена с договора за всяка обособена позиция поотделно, платими след сключване на договора и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; - Окончателно плащане в размер на 80% (осемдесет процента) от стойността на обществената поръчка, определена с договора за всяка обособена позиция поотделно, се заплаща след финансиране на обекта, при получаване на авансово плащане от Възложителя в рамките на одобрената от ДФ „Земеделие” сума и след представяне на оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Кубрат

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи и административни изисквания. 1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Всеки участник кандидатства за всички обособени позиции. Подписването на договор се извършва за всяка обособена позиция поотделно. 3. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. 4. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението като цяло. 4.1. В случай, че участникът е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, членовете на Обединението следва да са сключили договор за обединение. Договорът за обединение, следва да бъде представен като заверено копие и в текста му задължително трябва да се съдържа посочване на: (1) представляващия Обединението; (2) Възложителя и (3) публичната покана, за участие, в която се обединяват. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора. - всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката. В случай, че в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението , в което да се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договор за обединение, или в приложения договор за обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 4.2. Участникът може да предвиди участието на свои подизпълнители за изпълнението на част от дейностите по поръчката. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците се представляват от законните си представители съгласно учредителен акт или от лица, специално упълномощени за участие в обществената поръчка, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. Продължава в поле „Допълнителна информация“

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обща оценка – О – максимален брой – 100 точки Оценка на офертите При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. Техническа оценка T – коефициент на тежест на техническата оценка - 50 Показатели за оценка на техническото предложение. 1. Обяснителна записка – 30 т. 2. Управление на риска – 20 т. Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията за всяка обособена позиция поотделно се изчислява по следната формула: Т = TA + TБ, където TA – Обяснителна записка – 30 т. За показател ТА участникът може да получи 30 т. или 15т. Участникът се отстранява от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ако в предложената методология участникът не е предложил/посочил дейности за изпълнение на настоящата поръчка; в предложената методология не са посочени всички експерти изискуеми от Възложителя, съгласно документацията за участие; участникът е допуснал съществени пропуски в обяснителната записка. TБ – Управление на риска – 20 т. За показател ТБ участникът може да получи 20 т. или 10т. Участникът се отстранява от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ако 1.За някой от дефинираните от Възложителя рискове посочени в Техническата спецификация и указанията, Участникът не е предложил нито едни от изискуемите: мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 2. Участникът не е анализирал един, няколко или всички предвидени от Възложителя рискови фактори. 3. Не е разгледана възможността от настъпването на други, непосочени от Възложителя, рискови фактори, свързани конкретно с поръчката. 2. Финансова оценка – Ф – коефициент на тежест на финансовата оценка – 50 Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в обществената поръчка. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. Оценка на финансовото предложение. Ф – финансова оценка на предлагана от участника цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която се изчислява по формулата: Ф = Цmin / Цn х 50, където: Цmin – е минималната предложена цена в лева за съответната обособена позиция сред всички допуснати до оценка оферти Цn – предложената цена за съответната обособена позиция в лева в оценяваната оферта. Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 3. Обща оценка – О – максимален брой – 100 точки Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка: О = Т + Ф, където О – общата оценка на оценяваната оферта за съответната обособена позиция, Т – техническата оценка на оценяваната оферта за съответната обособена позиция, Ф – финансовата оценка на оценяваната оферта за съответната обособена позиция. Крайно класиране на Участниците Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник за съответната обособена позиция. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от поле „Изисквания за изпълнение на поръчката“ 4.3. Не може да участва във възлагането на публична покана лице, съответно Възложителят (възл.) ще отстрани от участие в публичната покана всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. *Наличието/липсата на изброените по-горе обстоятелства се удостоверяват с: Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП. 5.2. Икономически и финансови възможности – Възл. не поставя изисквания за ик-ски и фин-ви възможности на участника (у-ка). 5.3. Технически възможности и квалификация 5.3.1. У-кът, за последните 3 /три/ г., считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил мин. 2 /две/ услуги, свързани с Изготвяне на Заявления за подпомагане и/или Формуляри за кандидатстване или еквивалентни, необходими за кандидатстване с проектни предложения по програма/и, финансирана/и напълно или частично със средства от ЕС, или с други фин-ви източници, или с други донорски програми или фин-ви инструменти. (проектните предложения трябва да са одобрени за финансиране от институцията или органа пред която са подадени и който е отговарял за тяхното одобрение). *Обстоятелството се удостоверява със: Списък по чл.51, ал.1, т.1 на изпълнените услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата публична покана, придружен с удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 5.3.2. У-кът трябва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на предмета на поръчката, със следния екип: Ръководител на проекта–образователно–квалификационна степен (ОКС) Магистър или по–висока, в областта на икономиката (ик-ката), стопанското управление или правото, с опит по специалността мин.6 (шест) г. и опит в мин.2 (два) инфраструктурни (инфрастр.) проекта; Строителен инженер–ОКС Магистър или по–висока, с опит по специалността мин.6 (шест) г. и опит в мин.2 (два) инфрастр. проекта; Юрист–ОКС Магистър или по–висока, в обл. на правото; придобита юридическа правоспособност, с опит по специалността мин.6 (шест) г. и опит в мин.2 (два) инфрастр. проекта; Технически сътрудник–ОКС Магистър или по–висока, с участие в изп-то на мин.2 (два) инфрастр. проекта; Счетоводител–ОКС Магистър или по–висока, в обл. на ик-ката, със спец-ст „Счетоводство“, „Финанси“ или еквивалентна, с уч-е в изп-то на мин. 2 (два) инфрастр. проекта; Финансист–ОКС Магистър или по–висока, в обл. на ик-ката, със спец-ст „Счетоводство“, „Финанси“ или еквивалентна, с участие в изп-то на мин. 2 (два) инфрастр. проекта; Координатор–ОКС Бакалавър или по–висока, в обл. на ик-ката, със спец-ст „Счетоводство“, „Финанси“ или еквивалентна. * Обстоятелството се удостоверява със: Списък-декларация на служителите/експертите, които у-кът ще използва за изпълнение на общ. поръчка за изпълнение на публ. покана, придружен от декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт. 5.3.3. У-кът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификата в сферата на изготвяне на заявления за подпомагане, разработване и управление на проекти и юридически консултации или еквивалентен. Възл. приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. *Обстоятелството се удостоверява със: Заверено копие на Сертификат за внедрена и сертифицирана С-ма за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008. Отварянето на офертите ще се състои на 11.04.2016 г от 10:00 часа в Сградата на община Кубрат, на адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2016