Версия за печат

BG-Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: Ренета Филипова, Република България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_pp.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: 1. Строително-ремонтни дейности при основни ремонти. 2. Строително-ремонтни дейности при текущи ремонти. 3. Строително-ремонтни дейности при аварийни ремонти. 4. Строително-монтажни дейности при изграждане.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общият обем е свързан с изпълнение на възникнали строително- монтажни работи по поддръжка и изграждане на публичната инфраструктура.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Кубрат

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи и административни изисквания: 1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Всеки участник има право да подава само една оферта. 3. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. 4. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението като цяло. 4.1 В случай, че участникът е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, членовете на Обединението следва да са сключили договор за обединение. Договорът за обединение, следва да бъде представен като заверено копие и в текста му задължително трябва да се съдържа посочване на: (1) представляващия Обединението; (2) Възложителя и (3) публичната покана, за участие, в която се обединяват. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора. - всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката. В случай, че в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението , в което да се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договор за обединение, или в приложения договор за обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 4.2.Участникът може да предвиди участието на свои подизпълнители за изпълнението на част от дейностите по поръчката. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците се представляват от законните си представители съгласно учредителен акт или от лица, специално упълномощени за участие в обществената поръчка, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. Продължава в поле „Допълнителна информация“

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на офертите І. Определяне на ОБЩА ОЦЕНКА (О) на оф-а О = ТП + ФП, където О – общата оценка на оценяваната оф-а, ТП – техн. оценка на оценяваната оф-а, ФП – фин. оценка на оценяваната оф-а 1. Техн. оценка TП – коефициент на тежест на техн. оценка - 50 Показатели за оц-ка на техн. предложение. Техн. оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: ТП= (ТПN/ ТПMAX) x 50 TПN = TПA + TПБ = където:ТПА и ТПБ – оценките на комисията за оценяваната оф-а, определени по описания по-долу нчин, съответстващи за показателите А и Б ТПN – сумата от оценки на оценяваната оф-а;TПMAX – максималната оценка от оценяваните оф-и;ТП – резултатната техническа оценка на оценяваната оф-а. ТПА – оценка на комисията за оценяване на оф-а по показател „МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВОТО“ За показател ТПА уч-т може да получи 30т. или 15т. У-кът се отстранява от процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, ако при описаните елементи за съответствие на съдържанието на обяснителната записка с изиксванията на възложителя се съдържат съществени пропуски. ТПБ –оценка на комисията за оценяване на оф-а по показател“Управление на риска“ За показател ТПБ у-т може да получи 20т. или 10т. У-кът се отстранява от процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, ако не е анализирал всички предвидени от възложителя рискови фактори и не е разгледана възможността от настъпването на други непосочени от възложителя рискови фактори. 2. Фин. оценка – ФП – коефициент на тежест на фин. оценка – 50 Фин. предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. Оценка на фин. предложение. ФП=ФП1+ФП2, където ФП1– фин. оценка на предлаганата от у-ка цена за изпълнение на поръчката, която за всеки у-к се изчислява по формулата:ФП1 = ( ПЦ х 40%) / n, където:n – бр. на позициите / (ед. цени) ПЦ – предлаганата от у-ка цена за всяка позиция поотделно, която се изчислява по формулата:ПЦ = (ПЦmin / ПЦуч.) х 100, където: ПЦmin – мин. предложена цена в лв. сред всички, допуснати до оценка оф-и;ПЦуч – предложената от уч-а цена в лв. в оценяваната оф-а; ФП2= ((ЦП1 + ЦП2 + ЦП3 + ЦП4 + ЦП5,) / 5 )х 10%, където ЦП1- предлаганата от уч-а часова ставка за ценообразуване на допълнително възникнали видове работа, която се изчислява по формулата:ЦП1 = (ЦП1min / ЦП1уч.) х 100, където ЦП1min - мин. предложена часова ставка в лв. сред всички, допуснати до оценка оф-и; ЦП1уч. - предложена часова ставка в лв. в оценяваната оф-а; ЦП2 = (ЦП2min / ЦП2уч.) х 100, където ЦП2min – мин. предложени доп. разходи за труд в % сред всички, допуснати до оценка оф-и; ЦП2уч. - предложените доп. разходи за труд в % в оценяваната оф-а; ЦП3 = (ЦП3min / ЦП3уч.) х 100, където ЦП3min – мин. предложени доп. разходи за механизация в % сред всички, допуснати до оценка оф-и ЦП3уч. - предложените доп. разходи за механизация в % в оценяваната оф-а ЦП4 = (ЦП4min / ЦП4уч.) х 100, където ЦП4min – мин. предложени доставно-складови разходи в % сред всички, допуснати до оценка оф-и; ЦП4уч. - предложените доставно-складови разходи в % в оценяваната оф-а ЦП5 = (ЦП5min / ЦП5уч.) х 100, където ЦП5min – мин. предложена печалба в % сред всички, допуснати до оценка оферти ЦП5уч. - предложената печалба в проценти (%) в оценяваната оферта ФП1 и ФП2 се изчислява до втория знак след десетичната запетая. Забележка: У-ник предложил единична цена с 20% по-ниска от средната пазарна цена се отстранява от процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП. За средна пазарна цена ще се приема цената на идентична позиция от Справочник за цените в строителството (СЕК), бр. 4/2015 г. Уточнението не се прилага за ценообразуващи показатели на допълнително възникнали видове строително-монтажни работи, описани в Приложение № 14.1, които участват в определяне на ФП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение на изискванията за изпълнение на поръчката. 4.3. Не може да участва във възлагането на публична покана лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в публичната покана всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 . *** Наличието/липсата на изброените по-горе обстоятелства се удостоверяват с: Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 5.2. Икономически и финансови възможности – Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участника. 5.3. Технически възможности и квалификация 5.3.1. Участникът, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /едно/ строителство за изпълнение на СМР или СРР – изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) на сгради. *** Обстоятелството се удостоверява със: Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 на изпълнените строителства с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата публична покана, придружен с удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за строителствата или чрез копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Забележка: Участникът може да се позове на предходни изпълнени строителства, които е изпълнил като главен изпълнител/ член на обединение/подизпълнител в случаи, че извършеното от него строителство отговаря на минималното изисквание на Възложителя. За изпълнено строителство се счита такова въведено в експлоатация. 5.3.2. Участникът трябва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със следния инженерно-техническия състав: • Ръководител обект - строителен инженер или „строителен техник” със специалност „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна – 1 бр.; • Технически ръководител - строителен инженер или „строителен техник” със специалност „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна - 1 бр.; • Наличен координатор по безопасност и здраве, притежаващ валидни необходимите документи – 1 бр. Забележки: Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява повече от една позиция в изискуемия ръководен инженерно-техническия състав). При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствието с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. *** Обстоятелството се удостоверява със: Списък на техническите лица, които участникът ще използва за изпълнение на публичаната покана, придружен от декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт. Забележки: В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания се отнасят за обединението като цяло. Условия за отваряне на офертите: На 11.04.2016 г. от 14:00 часа в сградата на община Кубрат, на адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2016