Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Св. Пантелеймон - Пловдив ЕООД, бул. Никола Вапцаров № 9, За: Доц. д-р Петко Недев, д.м.; гл.м.с. Анелия Дичева; Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603926

Място/места за контакт: бул. Никола Вапцаров № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24455000 (LA16)

Описание:

Дезинфектанти (За болнична употреба )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По вид и количество, съгласно публикуван в профила на купувача списък - спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40310 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Задължително условие е комплексно изпълнение на доставката. Всяко предложение задължително трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението. 2. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Заверено от участника копие от регистрацията по ЗДДС /ако е приложимо/ 4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка. 5. Техническо предложение – техническото предложение следва да съдържа подробно описание на предлаганите дезинфектанти. 6. Ценово предложение. 7. Срок на валидност на офертата – 30 (тридесет) календарни дни от крайний срок за получаване на офертите. 8. Декларация, че участникът има възможност да доставя заявените количаства дезинфектанти със собствен транспорт или нает такъв. 9. Проект на догово, подписан от участника. 10. Когато предлаганите от участника продукти са регистрирани като биоцидни продукти по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, следва да се представят: a) Заверено от участника копие на разрешение за пускане на пазара на биоцид или удостоверение за регистрация на биоциден препарат, издадено от министъра на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; b) Заверено от участника копие на информационен лист за безопасност съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси на предлаганите биоциди на български език. Когато информационният лист за безопасност е на чужд език, участникът следва да представи копие на оригинала, придружено с превод на български език. c) Заверени от участника копия на етикет, придружаваща листовка и указания за употреба на предлаганите продукти на български език, а ако те са на чужд език – копие на оригиналите, придружени с превод на български език. 11. За доказване на съответствието на предлаганите продукти – медицински изделия с изискванията на Закона за медицинските изделия, се представят следните документи: a) Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител – копие на оригинала и в превод на български език; b) ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициращ орган – копие на оригинала и в превод на български език; c) Декларация за нанесена „СЕ” маркировка върху медицинското изделие в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ; d) Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква и няма инструкция за употреба, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ участникът следва да представи най-малко етикета от търговската опаковка на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка. За продукти, за които не е издадена инструкция за употреба, за доказване на съответствието и за снемане на необходимите данни за оценка на предложенията могат да се представят също така мостри на търговската опаковка, лист за безопасност, издадени от акредитирани лаборатории;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до пълната документация към публичната покана се предоставя по електронен път на интернет адрес (профил на купувача): http://www.mbal2pv.com/publics Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 11:00 ч на 11.04.2016г. в конферентната зала, находяща се в гр.Пловдив, бул.”Никола Вапцаров” № 9. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2016