Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/42-профил-на-купувача-публична-покана-id-3.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване на Багер товарач – втора употреба. Минимални изисквания: Предложения от Участника Багер товарач трябва да отговаря минимум на следните характеристики/параметри: Година на производство- След 01.01.2005 г., Работа с багера - До 15 000 м.ч., Двигател – дизелов, Задвижване- колесно, Вместимост челна кофа- мин. 1,00 м3, Вместимост на кофата на багерното съоръжение- мин. 0,19 м3, Хидравлична линия за чук, кабина с отопление.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114000

Описание:

Превозни средства със специално предназначение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на Багер товарач – втора употреба, за нуждите на община Ружинци

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Кандидатите за участие да представят оферта, която да съдържа - данни за лицето което прави предложението, техническо и финансово предложение, документите по приложените образци и документация за изготвяне на офертата. Оферта, която не отговаря на изискванията за участие, която оферта е непълна, не отговаря на условията в тази процедура, не е представен някои от посочените документи и на изискванията на чл. 101в от ЗОП, ще бъде отхвърлена от Възложителя, като кандидатът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане. Офертата се изготвя по приложените образци в документацията за участие, както следва: 1. Представяне на участника–Обр. №1;2.Административни сведения- Обр. №2; 3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- Обр. № 3; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици– Образец № 4; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП–Обр. №5; 7.Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката–Обр. № 6 (ако е приложимо); 8.Декларация за приемане условията на проекта на договора и запознаване с условията на поръчката –Обр. № 7; 9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Обр. №8. Участникът представя попълнен, подписан и подпечатан образец Техническо предложение и минимум 8 бр. цветни снимки от които мин. 4 външни, мин.3 вътрешни и мин. 1 на двигателя, Минимални изисквания: Предложения от Участника Багер товарач трябва да отговаря минимум на следните характеристики/параметри: Година на производство- След 01.01.2005 г., Работа с багера - До 15 000 м.ч., Двигател – дизелов, Задвижване- колесно, Вместимост челна кофа- мин. 1,00 м3, Вместимост на кофата на багерното съоръжение- мин. 0,19 м3, Хидравлична линия за чук, кабина с отопление; 10. Ценово предложение- Обр. № 9; 11.Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- Обр. № 10. Срокът за изпълнение на поръчката 10 (десет) календарни дни от датата на сключване на договора. Плащанията ще се извършват съгласно клаузите на проекто договора. ІІ. Срокът на валидност на офертите да бъде не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подаването на офертите. ІІІ. При сключване на договора за изпълнение, определеният за изпълнител, представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, документацията, образцитe и проекта на договора за доставка са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 13.04.2016 г. в 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ружинци, с адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2016