Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Варна, бул. Цар Освободител №76Г, За: Ивелина Йорданова Бабева, България 9004, Варна, Тел.: 052 689050, E-mail: varna@nhif.bg, Факс: 052 689013

Място/места за контакт: бул. Цар Освободител №76Г

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/774.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на РЗОК-Варна Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да отпечата и предостави срещу възнаграждение ваучери за храна за нуждите на РЗОК-Варна при условията на договора за изпълнение и изискванията на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Отпечатването и предоставянето на ваучери за храна по договора ще се извършва по заявка на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството на заявените ваучери ще бъде съобразно с броя на служителите по трудово правоотношение за съответните месеци и ще бъде конкретизирано при всяка отделна заявка за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17388 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на РЗОК Варна в гр. Варна, ул. „Бул. Цар Освободител” № 76 Г

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 г. на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл. 5, вр. с чл. 9,ал.4 от същата наредба към датата на процедурата. Операторът да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката. 2. На възложителя следва да се представи списък-декларация с търговски обекти на територията на град Варна, с които имат сключени договори по реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. Търговските обекти следва да са най-малко двадесет на брой, в които ваучерите за храна могат да се използват като платежно средство. Списъците трябва да включват действащи до края на 2016г. договори с доставчици, с посочени наименование, вид на търговските обекти и точен адрес на местонахождението им, както и дата на сключване на договор и срока на действие на подписания между оператора и доставчика влязъл в сила валиден договор. 3. Участниците в процедурата следва да имат минимум три изпълнени поръчки със сходен предмет през предходната година, а новорегистрираните – считано от датата на регистрация. 4. Участниците да са обвързани с предложенията си за период не по-кратък от 60 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 5. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията за деклариране на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта следва да съдържа изброените документи в пункт IV "Изисквания към документите" от утвърдените Технически изсквания и указания за офериране. Офертата се подава в деловодството на РЗОК-Варна, гр. Варна, бул. Цар Освободител № 76 Г, ст.102. Образците на документите, необходими за подаването на офертата, както и заданието за изпълнение на поръчката са достъпни в профила на купувача в електронната страница на НЗОК:http://www.nhif.bg/web/guest/774 Идентификационния номер на поръчката е 774 На 15.04.2016г. в 14.00 часа в залата на 2-ри етаж от административната сграда на РЗОК-Варна на бул.Цар освобидител 76 Г, гр. Варна ще се отворят подадените оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/04/2016