Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Петя Ненова - Икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://mbalgabrovo.com/index.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на стопански консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово по 2 /две/ обособени позиции/. Предвид обстоятелството че консумативите в Обособена позиция №1 са включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хора с увреждания, поръчката за тази позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000, 39831300, 39831600, 31510000, 33760000, 18141000, 39224000, 39224340, 39221140, 18930000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Електрически лампи с нажежаема жичка
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Работни ръкавици
Метли и четки и различни видове други изделия
Кошчета за боклук
Бидони за вода
Сакове и торбички


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация от публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52791 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склад вещеви МБАЛ - Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Участниците в процедурата са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в публичната покана и техническите спецификации. Предвид обстоятелството, че консумативите в Обособена позиция №1 са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поръчката по тези позиции е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в случай на постъпили оферти от такива участници офертите по тази обособена позиция ще бъдат приемани, разглеждани, допускани до оценка и оценявани при условията на чл. 16г, ал. 7, ал. 9, ал. 10 от ЗОП. Офертите на други лица за тези позиции се разглеждат само ако няма: - участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или - участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва за обособена позиция №1 при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 10 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.mbalgabrovo.com - Профил на купувача Начин на плащане на поръчката: Отложено плащане по банков път до 60 /шестдесет/ календарни дни след подписване на приемателно-предавателен протокол и връчването на фактура - оригинал. Източник на финансиране: Средства от бюджета на лечебното заведение. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез опълномощено лице офертите си в деловодството на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул. "Д-р Илиев Детския" №1, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 ч. най-късно до 07.04.2016 г. Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово на 08.04.2016 г. от 13:00 часа в Заседателната зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2016