Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Светлана Христова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката обхваща доставката на консумативи и реактиви за химичен и микробиологичен анализ на води с лабораторни апарати Спектрофотометри NOVA 400, PHARO 300, WTW Spectro Flex 6600 и Фотометър NOVA 60 за нуждите на ИЛПВ на ПСПВ – Благоевград и ХТЛ на ПСОВ – Разлог при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното количество на подлежащите на доставка консумативи и реактиви е зададено в Техническата спецификация – Приложение 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко склад на Възложителя, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок на изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс в размер на 60 000,00 (шестдесет хиляди) лева без ДДС, което от събитията настъпи първо. Начин на плащане: в лева, по банков път в рамките на срок от 30 (тридесет) работни дни след датата на представяне на фактура – оригинал за съответната доставка, придружена с подписан приемо - предавателен протокол; Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на офертите, както и относителната им тежест: • Пц – Предложена цена от участника - тежест 50 точки; • Псд – Предложен срок за доставка - тежест 30 точки; • Пгс - Предложен гаранционен срок - тежест 20 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение № 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие- Приложение № 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие– Приложение №3; 4) Оторизирационен документ от производителя (за участници, които не са производители на стоките, предмет на поръчката), на оферираните консумативи и реактиви, приложими за фотометрични методи за анализ с наличните апарати Спектрофотометри NOVA 400, PHARO 300, WTW Spectro Flex 6600 и Фотометър NOVA 60; 5) Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват – предмета на поръчката съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на участника, с превод на български език (когато е приложимо); 6) Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват – предмета на поръчката съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на производителя, с превод на български език (когато е приложимо); 7) Декларация относно съвместимостта на оферираните консумативи и реактиви с наличните апарати; 8) Декларация и доказателства относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти, както и за транспортиране на съответните продукти до Възложителя, като доказателства за технически възможности; 9) Документ, издаден от производителя на стоките, касаещ гаранционния им срок; 10) Подписан и подпечатан проект на договор по образец - Приложение № 4 от документацията за участие; 11) Декларация, че участника е съгласен с клаузите на приложения проект на договор – Приложение № 5. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 11.04.2016г., 11.00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2016