Версия за печат

BG-с.Струмяни

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Струмяни, с административен адрес: с. Струмяни, област Благоевград, пл. „7-ми април № 1, За: Фиданка Котева, Република България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: с. Струмяни, област Благоевград, пл. „7-ми април № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Оценка на потребностите на лицата от целевата група” по проект „Независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85310000

Описание:

Социални услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на оценка на потребностите на лицата, подали заявление за ползване на интегрирани междусекторни услуги в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1943 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Струмяни

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), другите действащи нормативни актове в Република България, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал или заверено копие към офертата. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор за обединение. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че::всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, за качественото изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението; съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката; обединението е създадено със срок най-малко до окончателното изпълнение на обществената поръчка. Договорът за обединението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите между отделните членове на обединението с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка. Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява участниците в обединението за целите на процедурата. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, задължително се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.В случаите, когато към офертата не е приложен договор за създаване на обединение, когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, или в представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или не е представен документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият, в случаите когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за обявената процедура. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на тяхното участие в изпълнението на поръчката. С офертата си участниците могат да предлагат използването на подизпълнители без ограничения. Съгласно чл. 119ж, ал. 4 от ЗОП когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да: посочи в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; представи документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие; уведоми възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка. Минимални изи

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежестта в комплексната оценка на офертите: 1. Степен на съответствие на предложената концепция за провеждане и организация на оценка на индивидуалните потребности от социални услуги, изпълнение на поръчката (СС) и 2. Предложена цена (ПЦ). Показателят има Степен на съответствие на предложената концепция за провеждане и организация на оценката на индивидуалните потребности от социални услуги има относителна тежест в комплексната оценка (КО) 70% и максимален брой точки по показателя – 70 т. Максимален брой точки получава участникът, чиято концепция за изпълнение на поръчката съответства напълно на изискванията, залегнали в техническото задание на Възложителя.Показателят Предложена цена има относителна тежест в комплексната оценка (КО) 30% и максимален брой точки по показателя – 30 т. Най – ниската предложена цена получава най-висока оценка. За всяка следваща стойност се използва следната формула: Най-ниската цена, отнесена към съответната цена, умножена по 30, където най-ниската цена е най-ниската предложена цена от участниците, а съответната цена е цената, предложена от оценявания участник. Комплексната оценка – КО на всеки един от кандидатите представлява сумата на всяка една от оценките на съответните показатели или: КО = СС + ПЦ. Максималният възможен брой точки, който се формира по горната формула е 100 точки. Класирането се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в един запечатан непрозрачен плик. Документите се подписват от лицата, представляващи участника или изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно лица, което се прилага към офертата. Копията от документи се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на участника. Неподписани и/или незаверени документи не се считат за част от офертата на участника. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, дата и час на получаване. На участника се издава входящ номер. Оферти, представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Офертите се приемат в деловодството на Община Струмяни на адрес: с. Струмяни, пл. „7-ми април”, № 1 всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 час до 08.04.2016г включително. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия ден ще публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Офертите ще бъдат получени, разгледани и оценени от назначена от Възложителя комисия, която съставя протокол и го представя на Възложителя за утвърждаване. Допълнителна информация за изпълнение на поръчката, документацията, техническата спецификация, проекто-договор и образци на документи, са публикувани на интернет адреса на Възложителя http://www.strumyani.org/. С определения за изпълнител се сключва писмен договор. При сключване на договора, определеният за участник изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал., т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 11.04.2016г от 13:00 часа в зала Общински съвет в сградата на община Струмяни, пл. „7-ми април”, № 1, с. Струмяни. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2016