Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Габрово, улица Отец Паисий 25, За: инж. Стефан Христов, Р България 5300, Габрово, Тел.: 066 819525, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819523

Място/места за контакт: улица Отец Паисий 25

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/804.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„СМР за полагане на външна топлоизолация върху фасадите на цялата сграда на РЗОК-Габрово и полагане на минерална вата в пространството между окачения таван и покривната плоча”. Включва ремонтни работи по вид и количества, детайлно описани в Техническата спецификация, които най-общо се изразяват в следното: - Изкърпване и почистване на повърхности, хидроизолация на част от цокъла, демонтаж на облицовки по цокъл и под прозорци; - Полагане топлоизолационни плоскости по външни стени, цокъл и прозоречни рамки, монтаж на ръбо- и капкоуловители и изпълнение на силиконова шпакловка в два цвята; - Демонтаж/монтаж на гипсокартон, топлинно изолиране на покривна плоча и съществуващи въздуховоди, както и топлоизолиране на комин посредством минерална/каменна вата; - Допълнителни и довършителни работи по цокли, ограда, входна врата, демонтаж-монтаж на външни климатични тела, подмяна обков на отваряеми прозорци и др.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Габрово, ул. Отец Паисий 25

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок на изпълнение на поръчката: 90 календарни дни от деня, следващ подписването на договора. Налице е изработен цветно решение на фасадите - част от техническата спецификация - което трябва да бъде спазено. Участникът трябва да разполага със следните експерти: а) за технически ръководител на обекта - минимум 1 лице с образование строителен инженер, специалност „ПГС” или еквивалентна, с мин. стаж от 3 г. като ръководител на подобни обекти; б) за зам.-ръководителя - минимум 1 лице с образование „строителен техник” с доказан опит в работа на сходни обекти 5 или повече г. Изисква се валидна застрахователна полица за сключена зад. застраховка за проф. отговорност на Изпълнителя/подизпълнители (ако има такива) по чл. 171 от ЗУТ за строителство или еквивалентен документ за чуждестранните участници; Валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството (или еквивалент); Участникът следва да разполага с нает персонал, техника, консумативи и механизация, както и да има изградена организация за изпълнение на поръчката. Това се доказва посредством списък на изпълнените обекти и списък на служителите/експертите, попълнени съгласно утвърдени образци. Влаганите материали трябва да съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в Тех. спецификация, както и изискванията на ПМС 325/06.12.2006 г. При изпълнението на СМР следва да бъдат влагани материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологич. изисквания за влагането им. СМР са за обект от V-та категория по чл. 137(1), т. 5 „а” от ЗУТ. Преди започването им, Изп. трябва да изготви и представи схема за разположение на външните климатични тела след полагането на топлоизолациите. Тя не е обвързана със завареното положение, а следва да бъде максимално съобразена с етажното разпределение, функционалност и естетич. вписване спрямо новото цветно оформление на фасадите; След започване на СРР, трябва да бъде изготвен и съгласуван план-график за демонтаж на отваряемите прозорци, подмяна на обкова и обратен монтаж. Изпълнителят трябва: - да е вписан в ЦПРС и да притежава актуален лиценз за не по-малко от V-та категория строеж, съгласно чл. 137(1), т. 5 от ЗУТ. - да спазва действащото законодателство за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите; - по време на целия технологичен процес да се спазват противопожарните строително-технически норми, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и др. Изпълнителят трябва да разработи „План за безопасност и здраве“, който да бъде одобрен от Възложителя. Организацията на работата на Изпълнителя следва да позволява едновременна работа по няколко основни технологични потока и да не пречи на Възложителя да извършва обичайната си адм. дейност. При СМР/СРР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети спрямо трети лица е длъжен да ги възстановява за своя сметка, като възстанови всички площи и вещи - повредени или нарушени от неговите действия. Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. Изпълнителя осигурява за собствена сметка временното съхраняване на строителни отпадъци, мерки за тяхното неразпространение в прилежащите площи и като цяло в околната среда. Той е длъжен да депонирането на всякакви течни и твърди отпадъци- резултат от извършваните от него СМР на законосъобразно и предназначено за тази цел депо.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На посочения адрес на профила на купувача, както и на място в РЗОК-Габрово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016