Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/737.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопански инвентар съгласно потребностите на РЗОК - Разград

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44316000, 34913000

Описание:

Електрически материали
Железария
Различни видове резервни части


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Вида и количеството на необходимите артикули се заявяват от упълномощено от Възложителя лице. Заявката се подава по телефон или електронна поща.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на адреса на РЗОК - гр. Разград, бул. България 36

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят ще закупува съответните конкретизирани артикули съобразно неговите нужди без да се задължава да закупува целия определен асортимент съгласно Техническата спецификация. При възникнала необходимост, Възложителят може да закупува електроматериали, железария, санитарен фаянс и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонт на сградния фонд, които не са описани в техническата спецификация, но фигурират в номенклатурата на предлаганите от Изпълнителя стоки. В тези случаи артикулите се заплащат по актуалните им цени към момента на доставката.Електроматериалите, железарията, санитарния фаянс и резервните части за стопански инвентар и материалите за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд следва да отговарят на европейските изисквания за качество, безопасност и опазване на околната среда. За артикулите, които се предлагат с гаранционен срок, той не може да бъде по-малък от посочения от производителя им.Изпълнителят следва да доставя стоки, които напълно съответстват на техническата спецификация на Възложителя.Доставените стоки следва да са с обозначения, сертификати и/или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. Вида и количеството на необходимите артикули се заявяват от упълномощено от Възложителя лице. Заявката се подава по телефон или електронна поща. След получаване на заявка от упълномощено лице на Възложителя, Изпълнителят с осигурен собствен транспорт следва да доставизаявените количества и видове стоки в подходяща за съхранение и транспорт опаковка, в рамките на 24 /двадесет и четири/ часа, считано от момента на подаване на заявката. За всяка извършена доставка се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра от длъжностни лица на Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя. В протокола се отразяват вида и количеството на доставените артикули. Протоколът е основание за издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол”, по силата на който Изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 1/един/ работен ден.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4 и 5 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Районна здравноосигурителна каса Разград на адрес: гр. Разград 7200, бул. ”България” № 36, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. Приложение №8 - проект на договор може да бъде открит на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 12.04.2016 г. от 10:00 ч., в сградата на РЗОК, гр. Разград, бул. "България" № 36, етаж ІІ, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2016