BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Откриване на банкова сметка и депозиране на парични средства с цел издаване на банкова гаранция за изпълнение във връзка със сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК – Пловдив” и „ВиК” ЕООД - Пловдив, за срок от 5 (пет) години, считано от дата на подписване на договора с определения за изпълнител участник. За обезпечаване вземанията на Участника, избран за Изпълнител, Възложителят ще открие банкова сметка в банката му и ще депозира парични средства - сумата от 68 560 лв. (шестдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева). След избиране на Изпълнител и преди сключване на договор с него Възложителят е длъжен да получи съгласие за сключването му от едноличният собственик на капитала на „ВиК” ЕООД – Пловдив в лицето на МРРБ. Без дадено изрично съгласие от МРРБ договор не може да бъде сключен, и изцяло отпада ангажиментът на Възложителя към офериращите. Участници в поръчката със събиране на оферти с публична покана могат да бъдат само банки. Оферти, подадени от други Участници, няма да се разглеждат. При сключване и изпълнение на договора с избрания Изпълнител Възложителят ще спазва условията на на чл. 13б, ал. 3 от ПРУПДТДДУК. Прогнозната стойност на поръчката е до 5 000 лв. (пет хиляди лева), без ДДС, за целия 5 (пет) годишен период на договора. Възложителят ще заплаща таксата за издаване на банкова гаранция на вноски – месечни, годишни и др. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66180000

Описание:

Услуги по обмяна на чужда валута и управление на налични парични средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точната стойност не може да бъде посочена. Посочената прогнозна стойност е максимално възможната, но не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Банка на територията на Р България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена в раздел "Профила на купувача", категория "Публични покани" на посочения интернет адрес на Възложителя - http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Всеки участник трябва да участва за целия обем на предмета на поръчката, като има право да представи само една оферта, съобразена напълно с изискванията на Възложителя. Не се допуска предлагане на варианти в офертите на участниците. Ако не е изпълнил което и да е от изискванията на Възложителя, офертата на участникa няма да бъде разглеждана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани на база най-ниска цена (възнаграждение за издаване на банковата гаранция), която трябва да е записана цифром, с точност до втория десетичен знак, в лева, без ДДС, и да включва всички разходи на участника по изпълнение на услугата. Участник, предложил оферта с най-ниска цена, ще бъде класиран на първо място и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване на офертите на останалите участници ще се приложи следната формула: К1 = (К1минимална/ К1 конкретна)*100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 08.04.2016 г. (петък) в 11.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час за отваряне на офетите ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2016