Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: Николай Симеонов - мл. експерт в дирекция ЕР, тел. 082 560686; Моника Петрова - мл. експерт дирекция ЕР, тел. 082 881710, България 7000, Русе, Тел.: 082 560686, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Дирекция Европейско развитие

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе. Предметът на поръчката включва: Изготвяне на Подробно прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в град Русе със следните основни компоненти: 1.1. Проучване, изследване и избор на обекти за обособяване на обществени зони за отдих в крайбрежната зона по поречието на р. Дунав чрез рехабилитация, облагородяване, устройване и всички други дейности свързани с това; 1.2. Изследване необходимостта от изграждане на пешеходни връзки с цел улесняване движението на пешеходците и осигуряване на тяхната безопасност на пътя; 1.3. Изследване и избор на обекти попадащи в зони с висока обществена функционалност и зони с преобладаващо социален характер включени в ИПГВР на гр. Русе, които да бъдат пригодени за лесно и безопасно преминаване на пешеходци 1.4. Идентифициране на подходящи участъци за вело алеи, пешеходни алеи и зони за паркиране с цел опазване на околната среда чрез намаляване трафика на коли и предоставяне на възможности за изминаване на по-големи разстояния пеша или с колело.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71335000, 79311000, 71311200

Описание:

Технически проучвания
Услуги, свързани с проучвания
Консултантски услуги, свързани с транспортни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за изпълнение на предмета на публичната покана е 56 660 лв. (петдесет и шест хиляди шестотин и шестдесет) без ДДС или 67 992 лв. (шестдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и два) лв. с ДДС. ПИП обхваща най-малко следните основни дейности/задачи: 1. Целеполагане; 2. Преглед на транспортната стратегия на града; 3. Преглед на социално-икономическата среда; 4. Преглед на съществуващото положение на транспортната система в град Русе; 5. Формулиране и анализ на съществуващите проблеми и причини 6. Формулиране на компоненти и предложения за вариантни решения; 7. Уточняване целите на проекта и обхват на всеки компонент от проекта; 8. Събиране на информация и анализ необходимостта от придобиване на терени и съоръжения ПИП ще има следните цели: • Повишена привлекателност на градската среда чрез подобряване на достъпността. • Подобрена функционалност на града в рамките на общината • Подобрена мобилност в общината, включително за работещите и населението като цяло, като се даде приоритет на велосипедните и пешеходни алеи. • Опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии • Подобряване на безопасността в транспорта в град Русе.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56660 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят поставя следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците (критерии за подбор): 1. Участникът трябва да разполага с екип от специалисти, който да включва минимум: 1.1. Ръководител - Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на Социални, стопански и правни науки, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, професионално направление – „Икономика“ или „Технически науки“. Професионален опит: минимум 5 години по специалността. Специфичен професионален опит: участие като експерт или ръководител в поне 1 проект или договор, за модернизация или услуги, свързани с масовия градски транспорт. 1.2. Експерт Транспортна политика, планиране и прогнозиране на търсенето, икономика на транспорта – Образование: Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на Социални, стопански и правни науки, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, професионално направление – „Икономика“ или „Технически науки“. Професионален опит: Минимум 4 години по специалността. Специфичен професионален опит: Най-малко 2 години опит или участие в поне 1 проект за модернизация на градския транспорт. 1.3. Експерт финансови и икономически анализи и оценки - Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на Социални, стопански и правни науки, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, професионално направление – „Икономика“, специалност - икономика, финанси или друга стопанска специалност, отговаряща на позицията. Основен професионален опит: Минимум 5 години по специалността. Специфичен професионален опит: Участие в не по-малко от 2 проекта и/или експертизи и/или проучвания в областта на финансовите анализи. 1.4. Експерт - Проектиране, електрическа, машинна част и СМР - Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на „Технически науки“ съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, професионално направление – машинно инженерство, електроинженерство или еквивалентна техническа инженерна специалност. Основен професионален опит: Минимум 5 години по специалността. Специфичен професионален опит: Участие в поне 1 договор в областта на захранващи системи и /или машинно проектиране и/или строителство в транспортния сектор. 1.5. Експерт – юрист. Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на Социални, стопански и правни науки, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, професионално направление „Право“. Основен професионален опит: Минимум 5 години по специалността. Участниците следва да се запознаят с документацията за участие, налична в профила на купувана на Община Русе - http://ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html. Същата съдържа общи условия, пълно описание на предмета на поръчката, специфични изисквания към участниците, указания за подготовка на офертата и необходими документи, методика за оценка на предложенията, техническа спецификация и образци на документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КОФ = 0,5 х Т + 0, 5 х Ц, където: Показател Т – Техническа оценка = Т1 + Т2 с тежест 50 %; Показател – Ц – Финансова оценка с тежест 50 %. Техническата оценка се формира по следната формула: Т= Т1+Т2, където: Т.1. Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката Т.2 Качество на Програмата за изпълнение - предложена организация на работа и разпределение на дейностите и задачите на екипа за изпълнение на поръчката

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта следва да съдържа: Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника /представляващия; Представяне на участника - по образец - Образец, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението в който се посочва представляващият; Декларация – списък на експертите с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на експертите, придружена с декларация за разположение на експерт; Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП; Декларация за приемане условията в проекта на договора по образец; Техническо предложение – по образец; Ценово предложение – по образец; Цялата документация се предоставя безплатно и е публикувана на интернет - страницата на Възложителя. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител - лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка - до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават на адрес: – гр. Русе 7000, пл. "Свобода", № 6, Община Русе; Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г., ал. 3 от ЗОП и ще се състои на датата и часа, обявени в публичната покана в сградата на Община Русе – гр. Русе 7000, пл. "Свобода" № 6; При сключване на договор се представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г., ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 08.04.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе – гр. Русе 7000, пл. "Свобода" № 6, ет. 1, ст.136.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2016