Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Павлина Христова; инж. Я. Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818326; 066 818383, E-mail: p.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/253-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютълно оборудване по две обособени позиции Обособена позиция №1 Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Община Габрово; Обособена позиция №2 Доставка на компютърно оборудване по проект № BG05M9OP001-2.002-0169-C001 “Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30230000, 30232120, 30232110, 30231300, 30211400

Описание:

Компютърно оборудване
Матрични принтери
Лазерни принтери
Дисплеи
Компютърни конфигурации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1 – включва доставка на: Настолен компютър Тип 1 – 1 брой; Настолен компютър Тип 2 – 21 броя; Монитор – 29 броя; Преносим компютър "Модел 1"– 2 броя; Преносим компютър "Модел 2"– 1 брой; Лазерно мултифункционално печатащо устройство „Модел 1“– 9 броя; Лазерно мултифункционално печатащо устройство „Модел 2“– 1брой; Матричен принтер – 2 броя; Скенер – 1 брой. Обособена позиция 2 – включва доставка на: Компютърна конфигурация – 2 броя; Монитор – 2 броя; Лазерно мултифункционално печатащо устройство – 1 брой; Рутер за безжичен интернет – 1 брой;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30467 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника: Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Техническо предложение – по Образец № 2-1 или 2-2 за всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта; 3. Ценова оферта – по Образец № 3-1 и 3-2 за всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор (Образец №4). 5. Доказателства за технически възможности на участника: 5.1. Декларация, че участникът разполага със сервиз - собствен или ползван на друго валидно правно основание за гаранционно обслужване на предлаганото от него оборудване, с посочване на адрес и телефон на сервиза.; Минимални изисквания: Участникът следва да разполага със сервиз за гаранционно обслужване на предлаганото от него оборудване – собствен или ползван на друго валидно правно основание. 5.2. Заверени копия на сертификати Energy star, CE, RoHS Directive, WEEE Directive, ENERGY STAR 6.0, TCO 6.0, CE Mark, RoHS или еквивалент от производителите. Минимални изисквания: Участникът следва да притежава валидни сертификати Energy star, CE, RoHS Directive, WEEE Directive, ENERGY STAR 6.0, TCO 6.0, CE Mark, RoHS или еквивалент от производителите за предлаганото оборудване, съобразно техническите спецификации. 3. Други изисквания. Офертата (в т.ч. и приложенията към нея) се изготвя на български език и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис/ печат. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка или за обособена позиция, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем, той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(КО) = (ТО) + (ИО); максимална стойност – 100 точки (ТО) – Технически показател - с тежест 60 %; ТО = ТО(1)+ТО(2) (ИО) – Показател за цена - с тежест 40 % Оценките по отделните показатели и КО се определят съгласно Методика - приложение към документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: Доставка на оборудване по две обособени позиции – обособена позиция № ............................................... .........../име на Участника/.................. /адрес за кореспонденция/ ..... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 11:00 часа на 07.04.2016 г. в Зала, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/04/2016