Версия за печат

BG-гр. Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Бургас, ул.Цар Петър №1, За: Мария Динева, България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 894124, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 056 894124

Място/места за контакт: Областна адмистрация Бургас, отдел ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача: www.bsregion.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Бургас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000, 30192000, 30197630

Описание:

Офис принадлежности
Принадлежности за офиса
Хартия за печатане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодични доставки по заявка на канцеларски материали и консумативи. Обемът на поръчката е подробно описан в Техническото задание на Възложителя, публикувано на интернет сайта на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org, в секция "Профил на купувача".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на Областна администрация Бургас, ул. Цар Петър № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническото задание. Офертата трябва да съдържа техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчката. Изисквания към участниците:Участниците трябва да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, извършвали са дейности, аналогични на предмета на поръчката и с необходимия професионален опит за извършване на доставката. За доказване на опита всеки участник представя списък на договорите с предмет аналогичен на настоящата обществена поръчка. В предлаганата от участника цена се включват всички разходи - доставката на всички стоки и извършването на всички услуги , свързани с изпълнението на поръчката. Избрания за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в сградата на Областна администрация Бургас, ул.Цар Петър №1 до 17,30 ч. на 08.04.2016 г. Оферта, трябва да съдържа следните документи: 1. Оферта по образец и срок на валидност на офертата – Образец № 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3. Копие от документа за регистрация, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 101в, ал. 1, т.2 от ЗОП- образец № 2, включващо: - Предложението на участника за изпълнение на възлаганите дейности; - Списък с изпълнен/и договор/и с предмет аналогичен на настоящата обществена поръчка. 5. Декларация за подизпълнител, ако е приложимо – Образец № 3. 6. Ценово предложение – Образец № 4. 7. Декларация за приемане условията в проекта на договор - Образец № 5; 8.Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции. Всички посочени по-горе документи се представят в запечатан, непрозрачен плик, на който да се посочи следната информация: Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Бургас ". В долния десен ъгъл на плика се изписва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Техническо задание и образците на документите са публикувани и могат да бъдат получени на интернет страницата на Възложителя www.bsregion.org, раздел "Профил на купувача" Всеки участник има право да предостави само една оферта. Варианти на офертата не се приемат. При подписване на договора се представят документи съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП и документ за гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора в една от следните форми: банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на Областна администрация Бургас с IBAN: BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон Бургас.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2016