Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, инж. Таньо Георгиев 0885079142, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=3264.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части зa багери „NEW HOLLAND-B110B”, и „HIDROMEK-102B” собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора”, за осигуряването на поддръжката и техническата им изправност. Приложение №1 - 1 стр. и приложение№2- 2 стр, можат да бъдат получени от интернет адреса на дружеството в рубриката „Профил на купувача”, опция „Публични покани”. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34224200

Описание:

Резервни части за други превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството. В случай, че се доставят в ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора доставките ще се извършат с транспорт на Изпълнителя. Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, или склада /магазина/ на участника на територията на гр. Стара Загора..

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предлаганите изделия да отговарят на съответните национални и европейски стандарти. 2. Участникът да разполага със собствен/а или нает/а складова база или магазин на територията на гр. Стара Загора, за срока на действие на договора. 3.Начин на образуване на цената: Сума от единичните цени на резервните части- по зададените технически спецификации /приложения №1 – 1 стр. и приложение №2 – 2 стр. /. Цената е в български лева без ДДС. 4.Срок за изпълнение на поръчката: Двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора или при достигане на прогнозната стойност. 5. Срок за изпълнение на доставката след получена заявка – 1 /един/ работен ден. 6.Гаранционен срок на доставените части – минимум 18 /осемнадесет/ месеца 7. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на електронна фактура, която да съдържа номера на договора и неговия предмет. Електронната фактура следва да бъде изпращана на адрес: fakturi@wik-stz.com. Фактурата следва да бъде придружена с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи. 8. Място и срок за получаване на офертите – Във „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, ЦУ, ул. „Христо Ботев” №62, стая № 15, отдел „Обществени поръчки”, тел.: 042/601-476 на 27.04 .2016 г., до 12 :00 часа. 8.1. Дата, час и място на отваряне на офертите – В 14:00 часа на 27.04.2016г. в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП. 9.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, в който да се съдържат следните документи: -Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; - Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството – съдържащо следната информация: описание на обхвата и начина на изпълнение на поръчката, срок за изпълнение на доставката, след получена заявка – 1 работен ден; Гаранционен срок на предлаганите изделия-посочен в месеци (минимум 18 месеца), срок на валидност на офертата - минимум 30 календарни дни и друга информация по преценка на участника необходима за изпълнението на поръчката. - Попълнена от участника декларация, че предлаганите изделия отговарят на съответните национални и европейски стандарти и са в съответствие с техническата спецификация на Възложителя; - Участникът да представи документ за собственост или договор за наем на складовата база или на магазина на територията на гр. Стара Загора, за срока на действие на договора. - Ценово предложение – в български лева без ДДС, подпечатано и подписано от представляващия участника, по зададените технически спецификации /приложения №1 – 1 стр. и приложение №2 – 2 стр. /. Цената е в български лева без ДДС. За ценово предложение могат да се използват техническите спецификации.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ко=70хКо1+30хКо2, където Ко –комплексна цена Ко1 е сумата от единичните цени в таблици № 1 в приложение 1; Ко2 е сумата от единичните цени в таблици № 2 в приложение 2 ; Оферта, в която липсва ценово предложение за някоя от резервните части или ако е посочено ценово предложение за някоя от тях равна на нула, няма да бъде допусната до оценяване . Сборът на точките получени за КО дава крайната състезателна цена за всеки участник, като максималния брой точки е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2016 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Ако участникът представи документи на чужд език, те трябва да бъдат съпроводени и в превод на български език. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/04/2016