Версия за печат

BG-Плавдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов №15А, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Плавдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: бул. Васил Априлов №15А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160325FNOw874207.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Преустройство на болнична аптека на „КОЦ - Пловдив” ЕООД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно количественно стойностна сметка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

119881 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив,бул. "Александър Стамболийски" №2А - БАЗА 2 на "КОЦ-Пловдив"ЕООД

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4.2 Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 4.3 Копие на валидна полица за застраховка професионална отговорност; 4.4 Удостоверение, че участникът е вписан в Централния професионален регистър към Камара на строителите в България за обекти – първа група, трета категория. 4.5 Заверени копия на сертификати за качество, издадени от производител/дистрибутор, от които по безспорен начин се установява качеството и съответствието на предлаганите за влагане при строително-монтажните дейности строителни материали с Техническата спецификация. 4.6. Заверени копия на сертификати ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 или еквивалентни на участника. 4.7. Референции/удостоверения за добра репутация за извършени строително или ремонтни дейности, обект на поръчката, надлежно издадени, подписани от законния представител на Възложителя (в оригинал или във формата на заверени копия) - минимум 3 /три/ броя референции, от който 1 /един/ бр. от лечебно заведение. 4.8. Участниците следва да разполага с квалифициран и правоспособен специалист/и за изпълнение предмета на поръчката за част „ОВКИ” съгласно КСС на Възложителя, което се доказва със списък на специалист/и, придружено със заверено копие на документите доказващи тяхното образование и професионална квалификация – сертификати издадени поименно. 4.9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. /Приложение №2 и Приложение №2а/ В Приложение №2а техническото предложение за изпълнение на поръчката, участниците следва да представят подробно описание на видовете СМР и тяхната последователност, организация и подход на изпълнение, описание на основните видове материали, мерките, които ще се предприемат в случаи на установено нарушено качество, линеен график и описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, базирана на три подпоказателя, които възложителя счита за важни при изпълнението на поръчката. 4.10. Ценова оферта /Приложение №3/ 4.11. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки – /Приложение № 4/ 4.12. Декларация /свободен текст/, че е съгласен с клаузите на проекта на договор. 4.13. Декларация /свободен текст/ за срок на изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Обща предложена цена – 60 т. Този критерий се изчислява и по следната формула: К1 = (К1 минимум / К1 конкретна)* 60 К2 – Техническа оценка - 30 т. Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = Където ТО = (Т1 + Т2 + Т3) х 0,30 К3 – Срок за изпълнение на поръчката - 10 т. К3 = (К3 минимум / К3 конкретна)* 10 Комплексна оценка: КО = К1 + К2 + К3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/04/2016 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 06.04.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А. Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/04/2016