Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК, чрез Районна Здравноосигурителна каса гр.Бургас, парк Езеро, За: Таня Матеева Макшева - Грънчарова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Място/места за контакт: гр.Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/766.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонтно-строителни работи за текущ ремонт-частично отстраняване на компрометирана стара шпакловка, частично шпакловане и вътрешно освежително боядисване на работни и общи помещения”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45400000, 45440000, 45442000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи
Работи по боядисване и стъклопоставяне
Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническо задание Приложение №9, качен на профила на купувача едновременно с публикуване на настоящата покана в Портала на обществени поръчки на електронната страница на НЗОК

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас, парк Езеро

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към кандидатите за изпълнение на поръчката: Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата или единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2. Да са вписани в Централен професионален регистър на строителите /ЦПРС/ към Камарата на строителите в България за извършване на строежи първа група, четвърта категория: отделни видове строителни и монтажни работи, съгласно КИД-2008, сектор „Строителство” /съгласно позиция „Строителство” на Националната класификация на икономическите дейности/ - боядисване или по-висока група съгласно чл.5, ал.6 и чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС / ПРВВЦПРС /. За удостоверяване на посоченото, участниците представят заверени копия от валидни удостоверение за вписване в ЦПРС и контролен талон към удостоверението по чл.34 от ПРВВЦПРС. 3. Да има сключена валидна застраховка „професионална отговорност” на строителя по смисъла на чл.171 от ЗУТ. За удостоверяването на посоченото, участниците представят заверено копие на валидна застрахователна полица за сключена застраховка „професионална отговорност”. 4. Участниците се задължават да осигурят валидна застраховка „професионална отговорност” за целия срок на договора. 5. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец към поканата .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Осигурен е пълен достъп до документацията за провеждане на процедурата в Профила на купувача на ел. страница на НЗОК на адрес://nhif.bg/web/guest/766

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/04/2016