Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална здравна инспекция - Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, За: д-р Атанас Любенов Гарев; инж. Еленка Георгиева Кашева - 0885 901 613, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 823304, E-mail: rzi@rzi-pleven.com, Факс: 064 823304

Място/места за контакт: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-pleven.com.

Адрес на профила на купувача: www.rzi-pleven.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнители за доставки за нуждите на Регионална здравна инспекция - Плевен на лабораторни реактиви за физико-химичните лаборатории, съгласно Приложение №1 и лабораторни консумативи за всички лаборатории, съгласно Приложение №2 в срок до 31.12.2016г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500, 24000000

Описание:

Лабораторни реактиви
Химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По предварителни заявки, съгласно утвърдениете Приложение №1 и Приложение №2. Прогнозната стойност на поръчката е без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41911 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Регионална здравна инспекция - Плевен, гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките да се извършват след предварителни писмени заявки на възложителя, на адреса на управление на инспекцията – гр. Плевен, ул. Княз Ал.Батенберг І №7 Доставките да се извършват в срок не повече от 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на поръчката, а за налични на склад реактиви и консумативи – в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването. Към момента на доставката в РЗИ Плевен продуктите следва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от този обозначен на опаковките. Посочените в Приложения №№1 и 2 количества са ориентировъчни и възлагането на поръчката не поражда задължения за РЗИ - Плевен за закупуването им в пълен обем. Ценовото предложение да е съобразено с изискванията на Техническата спецификация. Всяка от посочените цени на отделните продукти трябва да е в лева и да е крайна, т.е. да са включени всички мита, такси, ДДС, застраховка, транспорт, магинаж, разопаковане, опаковане, разходи по доставяне на продуктите до сградата на РЗИ - Плевен. Всеки кандидат трябва да посочи в офертата си цена за посочената мерна единица за продукта, за който кандидатства, общата сума на изискваното от възложителя прогнозно количество, както и предлаганата от него разфасовка за обособената позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

В случай, че предложените цени в две или повече оферти са равни, класирането на офертите да се извършва по реда на чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП /2004г./.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са Приложение №1 и Приложение №2, утвърдени със заповед на директора на РЗИ - Плевен, публикувани на интернет страницата www.rzi-pleven.com. Оферти за изпълнение на поръчката могат да подават физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на ТЗ. Всеки кандидат може да подаде само една оферта за всяка от обособените позиции. Офертите се приемат до 05.04.2016 г. всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в "Звеното за административно обслужване" на РЗИ - Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7 в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от упълномощен от него представител, по пощата /куриер/ с препоръчано писмо с обратна разписка. На всеки плик се поставя печат с входящ номер, дата и час на постъпване в инспекцията. Върху плика всеки участник посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс и електронен адрес. Не се приемат предложения след обявения срок и офертите незабавно се връщат на участника. Всеки участник има право да представи само една оферта. Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на възложителя не подлежи на разглеждане и оценка. За повече информация тел.: 0885 901 613. Всяка подадена оферта на осн.чл. 101в ЗОП /2004г./ се подава в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съгласно посочените от възложителя изисквания 3. Ценово предложение 4. Срок на валидност на офертата 5. Информация за производителя на доставяните реактиви и консумативи 6. Сертификат на участника за съответствие с БДС EN ISO 9001 за функционираща Система за управление на качеството 7. Сертификат по ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 на фирмите-производители на лабораторни реактиви – за позиции „Сертифицирани сравнителни материали“ /ССМ/ Офертите ще се отварят на 06.04.2016г. в 13:30ч. в Конферентната зала на ІІ етаж в административната сграда на РЗИ - Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7. Протоколът на комисията се утвърждава от директора на РЗИ - Плевен и в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача на страницата на РЗИ - Плевен.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/04/2016