Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, Ул.Св.Св.Кирил и Методий №39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Веселка Иванова - юрисконсулт, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia. bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolnamitropolia. bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160324RJiY725690.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Дезинсекция, дератизация и дезакаризация на обекти и площи на територията на Oбщина Долна Митрополия” , включваща следните дейности: Дейност I: „Дезинсекция, дератизация на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на община Долна Митрополия”; Дейност II: „Дезакаризация на прилежащите зелени площи на детски градини и обществени сгради на територията на Oбщина Долна Митрополия”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90670000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки за осигуряване на „Дезинсекция, дератизация и дезакаризация на обекти и площи на територията на Oбщина Долна Митрополия” , включваща следните дейности: Дейност I: „Дезинсекция, дератизация на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на община Долна Митрополия”; Дейност II: „Дезакаризация на прилежащите зелени площи на детски градини и обществени сгради на територията на Oбщина Долна Митрополия”. Услугата обхваща извършване на дейности по обработване на обществени сгради и зелени площи на детски градини на територията на община Долна Митрополия за унищожаване на инсекти, гризачи, кърлежи и др. и включва дезинсекция, дератизация и дезакаризация с препарати и техника на Изпълнителя. Обхвата на услугата и изискванията за нейното изпълнение са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в публичната покана. В рамките на общия срок на договора Изпълнителят следва да извърши: За Дейност I: „Дезинсекция, дератизация на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на община Долна Митрополия” – до 12 обработки на сградите общинска собственост; За Дейност II: „Дезакаризация на прилежащите зелени площи на детски градини и обществени сгради на територията на Oбщина Долна Митрополия” – двукратно обработване – м. май и м. август.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугите ще се извършват на територията на община Долна Митрополия, област Плевен.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи условия за участие в обществената поръчка Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя / управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител на поръчката следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Специфични изисквания за участие в обществената поръчка: Изисквания, свързани с регистрацията на участниците по силата на нормативен акт: - Участникът трябва да извършва дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, като специализирана фирма и/или организация, извършваща дезинсекционни дейности, съгласно чл. 1, ал.1 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването /МЗ/ и да е вписан в „Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинсекция и дератизация”, съгласно чл. 21 на Раздел V от Наредба №3/24.01.2005г.на МЗ или еквивалентен регистър на държавата, в която е установен. Технически изисквания, квалификации и опит: 1) Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта, минимум 1 услуга свързана с дезинсекция, дератизация и дезакаризация. 2) Участникът трябва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на договора с екип от ръководни и технически лица, включително лице, отговарящо за качеството, които притежават необходимата квалификация за изпълнение на поръчката и включващ минимум: - Ръководител – лице, което притежава удостоверение за правоспособност за ръководител на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности. - Четирима изпълнители по ДДД дейности – лица, които притежават удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности. 3) Изисквания по отношение на ISO сертификати: 3.1.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008, с обхват: Дезинфекционни и дезинсекционни мерки, третиране срещу насекоми, вредители и др. или еквивалентен. 3.2.Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004, с обхват: Дезинфекционни и дезинсекционни мерки, третиране срещу насекоми, вредители и др. или еквивалентен. 3.3.Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007, с обхват: Дезинфекционни и дезинсекционни мерки, третиране срещу насекоми, вредители и др. или еквивалентен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: - Срок за реакция след получаване на уведомление – Р – макс.бр.т.-100; относит.теж. в КО – 60 % - Ценово предложение - Ц – макс.бр.т.-100; относит.теж. в КО – 40 % Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = Р х 60% + Ц х 40 % Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Р - Срок за реакция след получаване на уведомление - Предложението по този показател задължително се посочва в астрономически часове. Участникът предложил най-кратък срок за реакция след получаване на уведомление от Ръководителя на съответния обект, подлежащ на третиране получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 60%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Р = (Рmin/Рi) х 100, където • Рi – предложеният срок за реакция след получаване на уведомление от Ръководителя на съответния обект, подлежащ на третиране, в астрономически часове, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • Рmin – минималният предложен срок за реакция след получаване на уведомление от Ръководителя на съответния обект, подлежащ на третиране, в астрономически часове, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок. Срокът за реакция след получаване на уведомление от Ръководителя на съответния обект, подлежащ на третиране представлява времето необходимо на участника от момента на получаване на уведомлението до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на дейностите по дезинсекция, дератизация и/или дезакаризация. 2. Ц – Ценово предложение – Участникът предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където: • Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник; • Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 05.04.2016 г. от 11.00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. Пликът с офертата трябва да съдържа следните документи: • Списък на докум. и информ., съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Образец №1, който включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) доказателства за регистр. по силата на нормативен акт – Заверено копие от документ за вп. на участ. в „Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинсекция и дератизация”, съгласно чл. 21, Раздел V от Наредба №3/24.01.2005г. на МЗ; • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) ; • При участник обединение, което не е юридическо лице Нотариално заверено споразумение/договор за създаване на обединение, в който е предвидено разпределение на изпълнение на отделните видове дейности между отделните участници в обединението, съгласно предмета на поръчката и е посочен представляващият обединението, с нотариална заверка на подписите. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2 • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 3; • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №4; Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта– попълва се Образец № 5; • Списък-декларация на лицата, които ще участват при изпълнение на поръчката, придобили правоспособност за дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, включително лицата, които отговарят за контрола на качеството – Образец № 6; • Заверени копия на валидни сертификати за:въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалентен; въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004, или еквивалентен; въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007, или еквивалентен. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец №7 – оригинал. В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно Срок за реакция след получаване на уведомление от Ръководителя на обекта, подлежащ на третиране, в астрономически часове.Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде придружено от: Списък–декларация на биоцидните препарати, които ще бъдат използвани при извършване на обработките – Образец № 7а. Ако е приложимо, към Техническото предложение за изпълнение на поръчката се прилага Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – Образец № 7б (оригинал), относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и се изисква Възложителят да не я разкрива. • Ценово предложение – трябва да включва попълнен и подписан Образец №8 – оригинал, като в него участниците следва да оферират: Общата цена за изпълнение на предмета на обществена поръчка за целия срок на договора; Общата цена за изпълнение на Дейност 1, включваща до 12 обработки на всички обекти и Цена за 1 /една/ обработка на всички обекти; Общата цена за изпълнение на Дейност 2, включваща 2 задължителни обработки на всички обекти и Цена за 1 /една/ обработка на всички обекти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2016