Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД - София, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Боряна Колевска, Република България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Адресът на управление на възложителя: гр. София, ул. Доктор Любен Русев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/publichni-pokani.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е доставка, инсталация и гаранционно сервизно обслужване на компютърна техника и оборудване, съгласно условията и изискванията на Техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 30233130, 30230000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Запомнящи устройства с магнитен диск
Компютърно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на обществената поръчка се предвижда да бъдат доставени 55 бр. настолни компютърни конфигурации и 1 бр. цифров видеорекордер (NVR).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На адреса на управление на МБАЛНП Свети Наум ЕАД: гр. София, на ул.Д-р Любен Русев № 1, на посочено от възложителя помещение на адреса

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В рамките на обществената поръчка се съдържат 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1-„Доставка на настолни компютърни конфигурации“ и Обособена позиция № 2-„Доставка на цифров видеорекордер (NVR)“. Общи изисквания. В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, упълномощено да представлява участника в обществената поръчка или в обществени поръчки. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят споразумение.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, документите за доказване на техническите възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация, да посочи правното основание за необявяването й и да изисква от Възложителя да не я разкрива.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. Участникът следва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден от акредитирана институция, в съответствие с чл. 53, ал. 3 от ЗОП;Участникът следва да има валиден сертификат за внедрена система за управление на информационна сигурност в съответствие с БДС ISO/IEC 27001 или еквивалентен;Участникът следва да има валиден сертификат за внедрена система за управление на услугите в съответствие с БДС ISO/IEC 20000-1 или еквивалентен; Участникът трябва да представи оторизационно писмо от производителя на оборудването или официален представител на производителя в Република България, в което да е посочено, че участникът има право да извършва продажби и сервиз на предлаганата техника на територията на Република България;Участникът следва да е изпълнил минимум две доставки (договори) с предмет еднакъв или сходен* с предмета на обществената поръчка (за всяка обособена позиция) през последните три години. По отношение на „доставка с предмет сходен, с предмета на обществената поръчка“ се разбира: по отношение на Обособена позиция № 1 - доставка и гаранционно поддържане на IT техника; по отношение на Обособена позиция № 2 - доставка и гаранционно поддържане на записващи устройства; Участникът следва да представи документи, доказващи съответствието на предлаганата техника с изискванията за съответния вид, посочени в техническата спецификация на Възложителя – брошури на производителя за предлаганите артикули. Пликът с офертата трябва да съдържа: Списък на документите в офертата – в свободна форма; Административни сведения за участника – оригинал, по образец; При участник обединение – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора за създаване на обединението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединенето, в който се посочва представляващия. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато офертата не е подписана от представляващия участника) - оригинал или нотариално заверено копие. Продължава в раздел "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

• ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА (ТОц) с коефициент на тежест – 60 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100т., 100 точки се формират отдва показателя - срок на доставка (50т) и срок на инсталация (50); • ПОКАЗАТЕЛ ФИНАНСОВА ОЦЕНКА – Ф, с Коефициент на тежест - 40% в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100т. • ОБЩА ОЦЕНКА Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 60/40. Общата оценка се изчислява по формулата: Ii = 0,60xТi + 0,40xФi, където: Ii – общата оценка на i-тата оферта, Тi – техническата оценка на i-тата оферта, Фi – финансовата оценка на i-тата оферта.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Списък на доставките, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, изпълнени през последните три години – по образец. Доказателства за извършените доставки са: 1. приложените в офертата удостоверения (референции), издадени от получателя или от компетентен орган 2. вписванията в публичния регистър, посочен в таблицата-списък на доставките, в който се съдържат данни за изпълнението на доставката; 3. заверена с подпис и печат на участника разпечатка на вписванията в публичния регистър за изпълнението на доставките;4. двустранни приемателно-предавателни протоколи. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен – заверено копие; Оторизационно писмо от производителя на оборудването или официален представител на производителя в Република България, в което да е посочено, че участникът има право да извършва продажби и сервиз на предлаганата техника на територията на Република България - заверено копие;Сертификат за внедрена система за управление на услугите в съответствие с БДС ISO/IEC 20000-1 или еквивалентен - заверено копие;Сертификат за внедрена система за управление на информационна сигурност в съответствие с БДС ISO/IEC 27001 или еквивалентен- заверено копие; Документи, доказващи съответствието на предлаганата техника с изискванията за съответния вид, посочени в техническата спецификация – брошури на производителя за предлаганите артикули.Декларация по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП, че Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс, с посочване на номера, под който участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания – само за участниците, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, свободен текст – оригинал;Декларация за ползването на подизпълнители – оригинал, по образец;Декларация от всяко от лицата, посочено като подизпълнител, за съгласие за участие като подизпълнител – по образец; Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и за приемане на условията в проекта на договор- по образец;Техническо предложение – оригинал, по образец. Попълва се техническо предложение за всяка обособена позиция поотделно.Ценово предложение – оригинал, по образец. Попълва се ценово предложение за всяка обособена позиция поотделно.Документите се поставят и запечатват в един непрозрачен плик. Върху плика се посочва наименованието на обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, факс и/или е-mail. На основание чл. 16г, ал. 3 от ЗОП всички обособени позиции от настоящата обществена поръчка са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Желаещите да закупят и да получат от Възложителя документацията за участие в обществената поръчка могат да направят това в сградата на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, на адрес: гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1 от 8:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в срока, съгласно публичната покана. Цената на документацията за участие е 5 лева с ДДС и следва да бъде внесена в касата на МБАЛНП Свети Наум ЕАД или преведена по сметка на възложителя, посочена в документацията.Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа с който е закупена документацията. Офертата се подава от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1, деловодство на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, до изтичане на крайния срок, съгласно публичната покана.Отварянето на офертите ще се състои на 05.04.2016г., в 10:00 ч., в учебната зала ДКБ на адрес: гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2016