Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев № 2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административната сграда на СЗДП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160324LHTA6688109.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата публична покана включва доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Централно управление на „Северозападно държавно предприятие“ ДП гр. Враца“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на шкафове Обособена позиция № 2 - Доставка на столове. Количествата и техническите спецификации са подбороно описани в документацията. Оферта може да се подава за една или за двете обособени позиции. Уникален номер на поръчката: 20160324LHTA6688109

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000, 39122100, 39112000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Шкафове
Столове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 - Доставка на шкафове, е 1500.00 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2 - Доставка на столове, е 2500.00 лв. без ДДС. Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност на съответната обособена позиция, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административата сграда на Северозападно държавно предприятие, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2, етаж 3

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Данни (свободен текст) за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2.1. и/или Приложение № 2.2.); 3. Ценово предложение (Приложение № 3.1. и/или Приложение № 3.2.); 4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (Приложение №1); 5. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното. 6. Заверени копия на сертификат за качество и/или сертификат за произход, издадени от производителя на мебелите. Когато сертификатите са издадени на чужд език, същите следва да се представят в оригинал и в превод на български език. ВАЖНО: Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не е представил някой от гореизброените документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер в горепосочения срок на адрес: гр. Враца, п.к. 3000, обл. Враца, Северозападно държавно предприятие ДП. Приложената документация към публичната покана е БЕЗПЛАТНА и достъпна на профила на купувача на електронната страница на СЗДП - http://www.szdp.bg/ Отварянето на офертите ще извърши на 05.04.2016г. от 10.00 часа в Административната сграда на СЗДП. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2016